تخصيص مبلغ دو هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /2) ريال براي طرح نوسازي ناوگان ماشين آلات راهداري در هنگام وقوع بلاياي طبيعي و پيشگيري از حوادث غيرمترقبه

مصوب 1399/04/01 هيات وزيران