تصويب نامه در خصوص پرداخت كليه مستمري هاي بازنشستگي، از كارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تامين اجتماعي از تاريخ (01 /01 /1399)

مصوب 1399/04/01 هيات وزيران