شيوه نامه تشخيص و تفكيك اطلاعات مربوط به حريم خصوصي و اطلاعات شخصي از اطلاعات عمومي

مصوب 1397/07/29 كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات