اصلاح بند (ر) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور

مصوب 1399/03/25 هيات وزيران