تصويبنامه در خصوص اصلاح ميزان تخفيف سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از بندر چابهار

مصوب 1399/03/25 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 103/6 . امور مرزي
2 421 . واردات و صادرات