چكيده نامه بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان

مصوب 1399/03/24 سازمان امور مالياتي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره