بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398/7/21

مصوب 1399/03/24 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور