بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398/07/21

مصوب 1399/03/24 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور