نظر مشورتي 7/98/1347 مورخ 1398/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1398/12/11


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره