تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري

مصوب 1398/02/18 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 202 . تامين اجتماعي
2 206 . كار
3 403 . بيمه