تصويب نامه در خصوص مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي با بدهي همان شركت ها به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور

مصوب 1397/12/27 هيات وزيران