دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور با موضوع محاسبه ماليات اشخاص خارجي بر اساس نرخ ارز اعلامي در سامانه سنا

مصوب 1398/01/07 سازمان امور مالياتي