تصويب نامه درخصوص انتزاع بخش زهان از شهرستان زيركوه و الحاق به شهرستان قائنات

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره