تصويب نامه درخصوص منتزع شده روستاها، مزرعه ها و مكان هاي لاورده، لاورگل، هفت چاه و سه چاه از دهستان جم

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره