تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستانهاي جم، كنگان در استان بوشهر

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران