تصويب نامه درخصوص الحاق تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 21 آيين نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره