اصلاح ماده (21) آيين‌ نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران