تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي هنگويه دهستان فرامرزان بخش جناح شهرستان بستك در استان هرمزگان به شهر

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران