تصويب نامه درخصوص شناخت روستاي هنگويه از توابع دهستان فرامرزان بخش جناح شهرستان بستك در هرمزگان

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره