تصويب نامه در خصوص پيش نويس تهاتر مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران