آيين‌نامه اجرايي قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي

مصوب 1397/11/24 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 103 . امور بين المللي ماده 3>بند ث
2 ماده 5>بند ج
3 ماده 8>بند ب
4 104/1 . وظايف وزارت آموزش و پرورش ماده 7>بند الف
5 ماده 9>بند الف
6 ماده 8>بند الف
7 104/10 . وظايف دادگستري ماده 7>بند الف
8 ماده 8>بند الف
9 104/11 . وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ماده 2>تذكر 1
10 ماده 7>بند الف
11 ماده 9>بند الف
12 ماده 8>بند الف
13 104/14 . وظايف فرهنگ و آموزش عالي ماده 7>بند الف
14 ماده 9>بند الف
15 ماده 8>بند الف
16 104/15 . وظايف فرهنگ و ارشاد اسلامي ماده 7>بند الف
17 ماده 9>بند الف
18 ماده 8>بند الف
19 104/21 . وظايف نفت ماده 7>بند الف
20 ماده 8>بند الف
21 104/22 . وظايف نيرو ماده 9>بند الف
22 ماده 8>بند الف
23 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري ماده 4
24 ماده 7>بند الف
25 104/24 . وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور(قبل از ادغام) ماده 2>تذكر 1
26 ماده 7>بند الف
27 ماده 9>بند الف
28 ماده 8>بند الف
29 104/26 . وظايف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام) ماده 7>بند الف
30 ماده 9>بند الف
31 ماده 8>بند الف
32 104/29 . وظايف سازمان صدا و سيما ماده 7>بند الف
33 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي ماده 7>بند الف
34 ماده 8>بند الف
35 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت ماده 3>بند ح
36 ماده 3>بند خ
37 104/51 . وظايف وزارت جهاد كشاورزي ماده 7>بند الف
38 ماده 9>بند الف
39 ماده 8>بند الف
40 104/53 . وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ماده 7>بند الف
41 ماده 9>بند الف
42 ماده 8>بند الف
43 104/55 . وظايف تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ماده 2>تذكر 3
44 ماده 7>بند الف
45 ماده 9>بند الف
46 ماده 8>بند الف
47 ماده 5>تذكر 1
48 104/56 . وظايف صنعت ، معدن و تجارت ماده 7>بند الف
49 ماده 9>بند الف
50 ماده 8>بند الف
51 104/57 . وظايف وزارت ورزش و جوانان ماده 7>بند الف
52 ماده 9>بند الف
53 ماده 8>بند الف
54 104/58 . وظايف وزارت راه و شهرسازي ماده 7>بند الف
55 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي ماده 7>بند الف
56 ماده 9>بند الف
57 ماده 8>بند الف
58 104/7 . وظايف پست و تلگراف و تلفن - وظايف ارتباطات و فناوري اطلاعات ماده 9>بند الف
59 ماده 8>بند الف
60 109 . اطاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ماده 7>بند الف
61 ماده 9>بند الف
62 ماده 8>بند الف
63 111 . نظام صنفي ماده 3>بند ب
64 ماده 3>بند ژ
65 ماده 7>بند الف
66 ماده 7>بند ب
67 ماده 9>بند ب
68 ماده 9>بند الف
69 ماده 8>بند الف
70 206 . كار
71 303 . وام وكمك بلاعوض ماده 7>بند ب
72 426 . آمار وسرشماري ماده 8>بند الف
73 501 . آموزش و پرورش و تربيت بدني