دستورالعمل نحوه بكارگيري قضات بازنشسته در شوراهاي حل اختلاف

مصوب 1397/11/28 رئيس قوه قضائيه


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره