بخشنامه قوه قضاييه درخصوص دستورالعمل رييس قوه قضاييه مبني برنحوه به كارگيري قضات بازنشسته در شوراهاي حل اختلاف

مصوب 1397/11/28 رئيس قوه قضائيه


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره