آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره