تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي بند الف ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره