آيين‌ نامه اجرايي بند (الف) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104/14 . وظايف فرهنگ و آموزش عالي
2 104/18 . وظايف كشور ماده 3>بند ت
3 ماده 5>بند ث
4 104/2 . وظايف اطلاعات ماده 3>بند پ
5 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري ماده 3>بند خ
6 104/24 . وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور(قبل از ادغام)
7 104/26 . وظايف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام) ماده 3>بند چ
8 ماده 6>بند ث
9 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي ماده 3>بند ث
10 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) ماده 3>بند د
11 ماده 6>بند پ
12 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت
13 104/4 . وظايف امور خارجه ماده 3>بند ب
14 ماده 6>بند ب
15 104/55 . وظايف تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ماده 3>بند ج
16 ماده 5>بند ج
17 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي
18 116/7 . شوراي عالي انقلاب فرهنگي
19 301 . بودجه ماده 6>بند ث
20 303 . وام وكمك بلاعوض ماده 6>بند ت
21 304 . معاملات و اموال دولتي ماده 4>بند ث
22 405 . برنامه هاي عمراني
23 409 . بانكي و پولي
24 421 . واردات و صادرات ماده 6>بند ث
25 425 . سرمايه گذاري
26 502 . آموزش عالي و تحقيقات
27 708 . اتباع خارجه ماده 1>بند ب
28 ماده 6>بند ب
29 710 . گذرنامه ماده 6>بند ب