تغيير دستگاه اجرايي طرح ساختمان سد شفارود از شركت سهامي آب منطقه اي گيلان به شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104/22 . وظايف نيرو
2 407 . آب و نيرو