بخشنامه ارسال دستورالعمل رييس قوه قضاييه درخصوص نظارت و پيگيري حقوق عامه

مصوب 1397/11/03 رئيس قوه قضائيه


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره