تصويب نامه در خصوص اصلاح تبصره 1 ماده 3 تصويبنامه شماره 113437/ت 55855 هـ مورخ 28 /8 /1397 راجع به (دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه)

مصوب 1397/11/03 هيات وزيران