اصلاح تبصره (1) ماده (3) تصويب‌نامه شماره 113437/ت55855هـ مورخ 1397/8/28 با موضوع دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه

مصوب 1397/11/03 هيات وزيران