بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه مطالبه ماليات حق واگذاري محل اراضي داراي كاربري هاي مختلف

مصوب 1397/10/24 سازمان امور مالياتي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 302 . ماليات