اصلاح تصويب نامه شماره 87953/ت55798هـ مورخ 1397/07/05 با موضوع (اختصاص مبلغ دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به منظور جبران خسارات وارده به ناوگان برون شهري فعال در جاده هاي كشور)

مصوب 1397/11/03 هيات وزيران