اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 137161/ت56023هـ مورخ 1397/10/16 با موضوع «ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري»

مصوب 1397/10/23 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 410 . امور گمركي
2 421 . واردات و صادرات