تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت

مصوب 1397/10/12 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره