تصويب نامه در خصوص تعيين بهرام سرمست به عنوان استاندار قم

مصوب 1397/10/12 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره