تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي محمدعلي طالبي به عنوان استاندار يزد

مصوب 1397/10/12 هيات وزيران