تصويب‌نامه در خصوص تعيين وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور هند

مصوب 1397/10/05 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104/4 . وظايف امور خارجه