آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104 . سازمانهاي دولتي
2 104/14 . وظايف فرهنگ و آموزش عالي
3 104/21 . وظايف نفت ماده 1>بند ت
4 104/26 . وظايف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام)
5 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي ماده 1>بند ت
6 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) ماده 1>بند ت
7 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت
8 104/56 . وظايف صنعت ، معدن و تجارت ماده 1>بند ت
9 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي ماده 1>بند ج
10 116 . نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي ماده 1>بند ت
11 116/3 . بنياد شهيد انقلاب اسلامي - بنياد شهيد و امور ايثارگران ماده 1>بند ت
12 116/4 . بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ماده 1>بند ت
13 202 . تامين اجتماعي ماده 1>بند ت
14 205 . امنيت . اطلاعات و دفاع ملي ماده 7
15 301 . بودجه ماده 1>بند ث
16 ماده 2
17 ماده 4>بند پ
18 401 . تجارت
19 405 . برنامه هاي عمراني
20 409 . بانكي و پولي ماده 1>بند ت
21 502 . آموزش عالي و تحقيقات
22 503 . حمايت حقوق مولفان .مصنفان .هنرمندان و مخترعين ماده 5
23 505 . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي ماده 5>تبصره
24 ماده 2
25 ماده 1>بند پ