تصويب نامه در خصوص مجاز بودن سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درمورد احكام قطعي محاكم دادگستري

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره