تصويب نامه در خصوص مجاز بودن وزارت مذكور نسبت به فروش پلاك 2 فرعي از 3721 اصلي مفروز و مجزي شده از 1 فرعي واقع در شهرستان اردكان

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره