تصويب نامه در خصوص واريز كمك جبراني حقوق به كاركنان با مجموع پرداختي ماهيانه كمتر از سي ميليون ريال

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران