طرح حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104 . سازمانهاي دولتي ماده 2
2 ماده 2
3 104/21 . وظايف نفت ماده 2
4 ماده 4
5 ماده 2
6 ماده 4
7 104/22 . وظايف نيرو ماده 2
8 ماده 2
9 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري ماده 4
10 ماده 4
11 104/26 . وظايف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام) ماده 2
12 ماده 5
13 ماده 7
14 ماده 2
15 ماده 5
16 ماده 7
17 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي ماده 2
18 ماده 4
19 ماده 7
20 ماده 2
21 ماده 4
22 ماده 7
23 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) ماده 1
24 ماده 1>تبصره
25 ماده 7
26 ماده 1
27 ماده 1>تبصره
28 ماده 7
29 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت ماده 2
30 ماده 2
31 104/51 . وظايف وزارت جهاد كشاورزي ماده 6
32 ماده 7
33 ماده 6
34 ماده 7
35 104/55 . وظايف تعاون ، كار و رفاه اجتماعي
36 104/56 . وظايف صنعت ، معدن و تجارت ماده 6
37 ماده 7
38 ماده 6
39 ماده 7
40 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي ماده 1>بند ت
41 ماده 1>بند الف
42 ماده 1>تبصره
43 ماده 2
44 ماده 1>بند الف
45 ماده 1>بند ت
46 ماده 1>تبصره
47 ماده 2
48 111 . نظام صنفي ماده 1
49 ماده 4
50 ماده 1
51 ماده 4
52 116/1 . كميته امداد امام خميني ماده 1>بند الف
53 ماده 1>بند ت
54 ماده 1>تبصره
55 ماده 1>بند الف
56 ماده 1>بند ت
57 ماده 1>تبصره
58 116/3 . بنياد شهيد انقلاب اسلامي - بنياد شهيد و امور ايثارگران ماده 1>بند ب
59 ماده 1>بند ب
60 301 . بودجه ماده 2
61 ماده 4
62 ماده 6
63 ماده 2
64 ماده 4
65 ماده 6
66 306 . پيمانكاران ماده 5
67 ماده 5
68 408 . نفت و گاز ماده 4
69 ماده 4
70 409 . بانكي و پولي ماده 1
71 ماده 1>تبصره
72 ماده 1
73 ماده 1>تبصره