طرح حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104 . سازمانهاي دولتي ماده 2
2 104/21 . وظايف نفت ماده 2
3 ماده 4
4 104/22 . وظايف نيرو ماده 2
5 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري ماده 4
6 104/26 . وظايف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام) ماده 2
7 ماده 5
8 ماده 7
9 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي ماده 2
10 ماده 4
11 ماده 7
12 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) ماده 1
13 ماده 1>تبصره
14 ماده 7
15 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت ماده 2
16 104/51 . وظايف وزارت جهاد كشاورزي ماده 6
17 ماده 7
18 104/55 . وظايف تعاون ، كار و رفاه اجتماعي
19 104/56 . وظايف صنعت ، معدن و تجارت ماده 6
20 ماده 7
21 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي ماده 1>بند ت
22 ماده 1>بند الف
23 ماده 1>تبصره
24 ماده 2
25 111 . نظام صنفي ماده 1
26 ماده 4
27 116/1 . كميته امداد امام خميني ماده 1>بند الف
28 ماده 1>بند ت
29 ماده 1>تبصره
30 116/3 . بنياد شهيد انقلاب اسلامي - بنياد شهيد و امور ايثارگران ماده 1>بند ب
31 301 . بودجه ماده 2
32 ماده 4
33 ماده 6
34 306 . پيمانكاران ماده 5
35 408 . نفت و گاز ماده 4
36 409 . بانكي و پولي ماده 1
37 ماده 1>تبصره