طرح حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104 . سازمانهاي دولتي ماده 2
2 ماده 2
3 104/21 . وظايف نفت ماده 2
4 ماده 4
5 ماده 2
6 ماده 4
7 104/22 . وظايف نيرو ماده 2
8 ماده 2
9 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري ماده 4
10 ماده 4
11 104/26 . وظايف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام) ماده 2
12 ماده 5
13 ماده 7
14 ماده 1
15 ماده 1
16 ماده 2
17 ماده 5
18 ماده 7
19 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي ماده 2
20 ماده 4
21 ماده 7
22 ماده 2
23 ماده 4
24 ماده 7
25 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) ماده 7
26 ماده 7
27 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت ماده 2
28 ماده 2
29 104/51 . وظايف وزارت جهاد كشاورزي ماده 6
30 ماده 7
31 ماده 6
32 ماده 7
33 104/55 . وظايف تعاون ، كار و رفاه اجتماعي
34 104/56 . وظايف صنعت ، معدن و تجارت ماده 6
35 ماده 7
36 ماده 6
37 ماده 7
38 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي ماده 1>بند ت
39 ماده 1>بند الف
40 ماده 1>تبصره
41 ماده 2
42 ماده 1>بند الف
43 ماده 1>بند ت
44 ماده 1>تبصره
45 ماده 2
46 111 . نظام صنفي ماده 1
47 ماده 4
48 ماده 1
49 ماده 4
50 116/1 . كميته امداد امام خميني ماده 1>بند الف
51 ماده 1>بند ت
52 ماده 1>تبصره
53 ماده 1>بند الف
54 ماده 1>بند ت
55 ماده 1>تبصره
56 116/3 . بنياد شهيد انقلاب اسلامي - بنياد شهيد و امور ايثارگران ماده 1>بند ب
57 ماده 1>بند ب
58 202 . تامين اجتماعي
59 301 . بودجه ماده 2
60 ماده 4
61 ماده 6
62 ماده 2
63 ماده 4
64 ماده 6
65 305 . محاسبات عمومي ماده 4
66 ماده 4
67 306 . پيمانكاران ماده 5
68 ماده 5
69 408 . نفت و گاز ماده 4
70 ماده 4