تصويب نامه در خصوص واريز معادل ريالي مانده تسهيلات صندوق توسعه ملي براي طرح مهار و تنظيم آب هاي مرزي و شبكه هاي اصلي

مصوب 1397/07/29 هيات وزيران