تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلاح مصوبه شماره 11739/ت 55295هـ مورخ 8 /2 /1397 با موضوع «اقدام شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي نسبت به خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان»

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران