تصويب نامه در خصوص اجراي كامل و هماهنگ برنامه جامع اصلاح نظام اداري (دوره دوم)

مصوب 1397/07/29 هيات وزيران