تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ پانصد و هشتاد و شش ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /586) ريال و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي جبران خسارت و بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان مازندران

مصوب 1397/07/25 هيات وزيران