تصويب نامه درخصوص تخصيص مبلغ بيست و هفت ميليارد و ششصد ميليون ريال از محل منابع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

مصوب 1397/07/22 هيات وزيران