تصويب نامه درخصوص صدور مجوز سفر وزير كشور به كشور تركيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي

مصوب 1397/07/15 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره