اجازه سفر وزير كشور به كشور تركيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي

مصوب 1397/07/15 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104/18 . وظايف كشور
2 416 . هواپيمايي