بخشنامه بودجه سال 1398

مصوب 1397/08/10 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 103 . امور بين المللي پيوست >قسمت الف>مبحث 2
2 104 . سازمانهاي دولتي
3 104/21 . وظايف نفت پيوست >قسمت ب>مبحث 5
4 پيوست >قسمت ج
5 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري پيوست >قسمت ج
6 104/26 . وظايف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام) متن
7 پيوست >قسمت ب>مبحث 4
8 پيوست >قسمت ج
9 پيوست >قسمت الف>مبحث 2
10 پيوست >قسمت ب>مبحث 2
11 پيوست >قسمت ب>مبحث 6
12 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي متن
13 پيوست >قسمت ب>مبحث 1
14 پيوست >قسمت ب>مبحث 5
15 پيوست >قسمت ج
16 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) پيوست >قسمت الف>مبحث 1
17 متن
18 پيوست >قسمت ب>مبحث 1
19 پيوست >قسمت ب>مبحث 4
20 پيوست >قسمت ب>مبحث 5
21 پيوست >قسمت ج
22 پيوست >قسمت د
23 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت پيوست >قسمت الف>مبحث 1
24 پيوست >قسمت الف>مبحث 2
25 پيوست >قسمت د
26 104/38 . وظايف مقام معظم رهبري پيوست >قسمت ب>مبحث 6
27 104/58 . وظايف وزارت راه و شهرسازي متن
28 پيوست >قسمت ب>مبحث 5
29 پيوست >قسمت ج
30 111 . نظام صنفي متن
31 پيوست >قسمت ب>مبحث 4
32 پيوست >قسمت الف>مبحث 2
33 116 . نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي
34 201 . اساسي پيوست >قسمت الف>مبحث 2
35 پيوست >قسمت ب>مبحث 2
36 پيوست >قسمت ب>مبحث 4
37 202 . تامين اجتماعي پيوست >قسمت الف>مبحث 2
38 207 . بهداشت و درمان پيوست >قسمت الف>مبحث 1
39 209 . حفاظت محيط زيست پيوست >قسمت ب>مبحث 3
40 301 . بودجه
41 302 . ماليات متن
42 پيوست >قسمت الف>مبحث 2
43 پيوست >قسمت ب>مبحث 1
44 303 . وام وكمك بلاعوض پيوست >قسمت ب>مبحث 1
45 پيوست >قسمت ب>مبحث 4
46 304 . معاملات و اموال دولتي پيوست >قسمت ب>مبحث 1
47 پيوست >قسمت ب>مبحث 2
48 پيوست >قسمت ب>مبحث 4
49 پيوست >قسمت ج
50 305 . محاسبات عمومي پيوست >قسمت ب>مبحث 2
51 پيوست >قسمت ب>مبحث 1
52 پيوست >قسمت ج
53 308 . درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض پيوست >قسمت ب>مبحث 2
54 پيوست >قسمت ب>مبحث 1
55 پيوست >قسمت ج
56 405 . برنامه هاي عمراني پيوست >قسمت الف>مبحث 2
57 پيوست >قسمت ب>مبحث 5
58 پيوست >قسمت ب>مبحث 6
59 پيوست >قسمت ج
60 پيوست >قسمت ب>مبحث 2
61 407 . آب و نيرو پيوست >قسمت الف>مبحث 1
62 408 . نفت و گاز متن
63 پيوست >قسمت الف>مبحث 2
64 409 . بانكي و پولي متن
65 پيوست >قسمت الف>مبحث 1
66 پيوست >قسمت الف>مبحث 2
67 پيوست >قسمت ب>مبحث 1
68 پيوست >قسمت ب>مبحث 3
69 پيوست >قسمت ب>مبحث 4
70 پيوست >قسمت د
71 پيوست >قسمت ب>مبحث 5
72 پيوست >قسمت ج
73 412 . كشاورزي و روستايي پيوست >قسمت الف>مبحث 1
74 418/1 . ابزارهاي تامين مالي غير بورسي(اسناد خزانه و اوراق مشاركت دولتي) پيوست >قسمت ب>مبحث 4
75 422 . امور تعاوني پيوست >قسمت الف>مبحث 2
76 425 . سرمايه گذاري پيوست >قسمت ب>مبحث 3
77 پيوست >قسمت الف>مبحث 2
78 پيوست >قسمت ب>مبحث 4
79 503 . حمايت حقوق مولفان .مصنفان .هنرمندان و مخترعين پيوست >قسمت الف>مبحث 2
80 504 . فرهنگ و هنر پيوست >قسمت الف>مبحث 2
81 505 . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي پيوست >قسمت ب>مبحث 2
82 605 . جرايم و مجازاتهاي مربوط به مواد مخدر و قاچاق پيوست >قسمت الف>مبحث 2