بخشنامه بودجه سال 1398 توسط رييس جمهور

مصوب 1397/08/10 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 103 . امور بين المللي ماده 6
2 104 . سازمانهاي دولتي
3 104/1 . وظايف وزارت آموزش و پرورش
4 104/11 . وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ماده 2
5 104/14 . وظايف فرهنگ و آموزش عالي
6 104/18 . وظايف كشور
7 104/21 . وظايف نفت
8 104/22 . وظايف نيرو ماده 2
9 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري
10 104/25 . وظايف سازمان انرژي اتمي ماده 2
11 104/26 . وظايف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام)
12 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي ماده 1>بند ت
13 ماده 1>بند ج>جزء 3
14 ماده 1>بند چ
15 ماده 2
16 ماده 4
17 ماده 5
18 ماده 5>تبصره 1
19 ماده 6
20 ماده 6>تبصره 3
21 ماده 6>تبصره 4
22 ماده 7
23 ماده 8>تبصره
24 ماده 9
25 ماده 12
26 ماده 13
27 ماده 13>تبصره 1
28 ماده 14
29 ماده 16
30 ماده 19
31 ماده 20
32 ماده 22
33 ماده 23
34 ماده 24
35 ماده 26
36 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409)
37 104/50 . وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي ماده 20
38 104/51 . وظايف وزارت جهاد كشاورزي ماده 2
39 104/53 . وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ماده 2
40 104/55 . وظايف تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ماده 1>بند ج>جزء 3
41 ماده 24
42 104/56 . وظايف صنعت ، معدن و تجارت
43 104/57 . وظايف وزارت ورزش و جوانان ماده 2
44 104/58 . وظايف وزارت راه و شهرسازي ماده 2
45 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي
46 104/7 . وظايف پست و تلگراف و تلفن - وظايف ارتباطات و فناوري اطلاعات ماده 2
47 105 . شهرداري
48 116/29 . سازمان بورس ماده 1>بند پ
49 ماده 1>بند ج
50 ماده 1>بند ج>جزء 1
51 ماده 1>بند ج>جزء 2
52 ماده 4
53 ماده 9
54 ماده 13>تبصره 2
55 ماده 14
56 ماده 15>تبصره
57 ماده 16
58 ماده 21
59 207 . بهداشت و درمان ماده 1>بند ج>جزء 3
60 ماده 24
61 301 . بودجه
62 303 . وام وكمك بلاعوض
63 304 . معاملات و اموال دولتي
64 305 . محاسبات عمومي
65 306 . پيمانكاران
66 308 . درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض
67 403 . بيمه ماده 1>بند ج>جزء 3
68 404 . صنايع ماده 20
69 408 . نفت و گاز
70 409 . بانكي و پولي
71 412 . كشاورزي و روستايي ماده 1>بند ج>جزء 3
72 ماده 24
73 417 . راه آهن
74 418 . بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه
75 418/1 . ابزارهاي تامين مالي غير بورسي(اسناد خزانه و اوراق مشاركت دولتي)
76 501 . آموزش و پرورش و تربيت بدني
77 502 . آموزش عالي و تحقيقات
78 505 . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي ماده 12
79 716 . اراضي (شهري و كشاورزي )