بخشنامه بودجه سال 1398

مصوب 1397/08/10 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 103 . امور بين المللي پيوست >قسمت الف>مبحث 2
2 104 . سازمانهاي دولتي متن
3 پيوست >قسمت الف>مبحث 1
4 پيوست >قسمت ب>مبحث 1
5 پيوست >قسمت ب>مبحث 2
6 پيوست >قسمت ب>مبحث 5
7 پيوست >قسمت ج
8 پيوست >قسمت د
9 104/26 . وظايف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام) متن
10 پيوست >قسمت ب>مبحث 4
11 پيوست >قسمت ج
12 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) پيوست >قسمت الف>مبحث 1
13 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت پيوست >قسمت الف>مبحث 1
14 پيوست >قسمت الف>مبحث 2
15 104/53 . وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پيوست >قسمت الف>مبحث 2
16 111 . نظام صنفي متن
17 پيوست >قسمت ب>مبحث 4
18 116 . نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي متن
19 پيوست >قسمت الف>مبحث 1
20 پيوست >قسمت ب>مبحث 1
21 پيوست >قسمت ب>مبحث 5
22 پيوست >قسمت ب>مبحث 6
23 پيوست >قسمت ج
24 پيوست >قسمت د
25 207 . بهداشت و درمان پيوست >قسمت الف>مبحث 1
26 209 . حفاظت محيط زيست پيوست >قسمت ب>مبحث 3
27 301 . بودجه
28 302 . ماليات متن
29 پيوست >قسمت الف>مبحث 2
30 پيوست >قسمت ب>مبحث 1
31 304 . معاملات و اموال دولتي پيوست >قسمت ب>مبحث 1
32 پيوست >قسمت ب>مبحث 2
33 305 . محاسبات عمومي پيوست >قسمت ب>مبحث 2
34 308 . درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض پيوست >قسمت ب>مبحث 2
35 405 . برنامه هاي عمراني پيوست >قسمت الف>مبحث 2
36 پيوست >قسمت ب>مبحث 5
37 پيوست >قسمت ب>مبحث 6
38 پيوست >قسمت ج
39 407 . آب و نيرو پيوست >قسمت الف>مبحث 1
40 408 . نفت و گاز متن
41 پيوست >قسمت الف>مبحث 2
42 409 . بانكي و پولي متن
43 پيوست >قسمت الف>مبحث 1
44 پيوست >قسمت الف>مبحث 2
45 پيوست >قسمت ب>مبحث 1
46 پيوست >قسمت ب>مبحث 3
47 پيوست >قسمت ب>مبحث 4
48 پيوست >قسمت د
49 412 . كشاورزي و روستايي پيوست >قسمت الف>مبحث 1
50 421 . واردات و صادرات پيوست >قسمت الف>مبحث 2
51 425 . سرمايه گذاري پيوست >قسمت ب>مبحث 3
52 504 . فرهنگ و هنر پيوست >قسمت الف>مبحث 2