تصويب نامه در خصوص ورود خودرو و موتور سيكلت هاي مخصوص مسابقات ورزشي

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره