مصوبه در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره (5) بند (ب) ماده (5) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور

مصوب 1399/08/14 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 415 . دريايي
2 705 . ثبت اسناد و املاك