قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران

مصوب 1386/04/03 كميسيون اجتماعي مجلس


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 101 . شوراهاي مردمي فصل پنجم>ماده 34>بند الف
2 102 . استخدام كشوري فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 1
3 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 1
4 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 2
5 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 2
6 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 3
7 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 3
8 فصل سوم>ماده 13>بند ب
9 فصل سوم>ماده 13>بند ب
10 فصل چهارم
11 فصل چهارم>ماده 21
12 فصل چهارم>ماده 21
13 فصل چهارم>ماده 21>تذكر 1
14 فصل چهارم>ماده 21>تذكر 2
15 فصل چهارم>ماده 21>تذكر 3
16 فصل پنجم>ماده 33
17 فصل ششم
18 فصل ششم>ماده 40>تذكر 3
19 فصل ششم>ماده 56
20 فصل ششم>ماده 60
21 فصل ششم>ماده 60
22 فصل ششم>ماده 60>تبصره
23 فصل هفتم>ماده 71>بند الف
24 فصل هفتم>ماده 71>بند ب
25 102/1 . حمايتهاي تاميني كاركنان دولت فصل چهارم>ماده 23
26 104 . سازمانهاي دولتي فصل اول>ماده 2>بند الف
27 فصل اول>ماده 2>بند ب
28 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 1
29 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 1
30 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 2
31 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 2
32 فصل سوم>ماده 13>بند ب
33 فصل سوم>ماده 13>بند ب
34 فصل چهارم>ماده 21
35 فصل چهارم>ماده 21
36 فصل چهارم>ماده 21>تذكر 2
37 فصل چهارم>ماده 28
38 فصل پنجم>ماده 34
39 فصل پنجم>ماده 34>بند ج
40 فصل پنجم>ماده 34>بند د
41 فصل ششم>ماده 37>تذكر 1
42 فصل ششم>ماده 37>تذكر 2
43 فصل ششم>ماده 39>تذكر 1
44 فصل ششم>ماده 40>تذكر 2
45 فصل ششم>ماده 40>تذكر 3
46 فصل ششم>ماده 48>تبصره
47 فصل ششم>ماده 49
48 فصل ششم>ماده 51
49 فصل ششم>ماده 51
50 فصل ششم>ماده 53
51 فصل ششم>ماده 60
52 فصل ششم>ماده 60
53 فصل هفتم>ماده 63>تذكر 2
54 فصل هفتم>ماده 68
55 فصل هفتم>ماده 70
56 فصل هفتم>ماده 70
57 فصل هفتم>ماده 72
58 فصل هشتم>ماده 74>تذكر 1
59 فصل هشتم>ماده 75
60 104/1 . وظايف وزارت آموزش و پرورش فصل سوم>ماده 20
61 فصل چهارم>ماده 21>تذكر 3
62 فصل هفتم>ماده 63>بند ب
63 104/10 . وظايف دادگستري فصل ششم>ماده 58
64 104/11 . وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح فصل اول>ماده 1>بند الف>تبصره
65 فصل اول>ماده 2>بند الف
66 فصل دوم>ماده 11
67 فصل سوم>ماده 12
68 فصل سوم>ماده 20>تبصره
69 فصل ششم>ماده 38
70 فصل ششم>ماده 38>تبصره
71 فصل ششم>ماده 48>تبصره
72 فصل ششم>ماده 61
73 فصل هفتم>ماده 63>بند ب
74 فصل هفتم>ماده 64>تبصره 2
75 فصل هفتم>ماده 65
76 فصل هشتم>ماده 75
77 104/14 . وظايف فرهنگ و آموزش عالي فصل اول>ماده 2>بند الف
78 فصل چهارم>ماده 21>تذكر 3
79 فصل هفتم>ماده 62
80 فصل هفتم>ماده 66
81 فصل هفتم>ماده 66>تبصره
82 فصل هفتم>ماده 67
83 فصل هفتم>ماده 70
84 فصل هفتم>ماده 70
85 فصل هفتم>ماده 71>بند الف
86 فصل هفتم>ماده 71>بند ب
87 فصل هفتم>ماده 71
88 104/15 . وظايف فرهنگ و ارشاد اسلامي فصل دوم>ماده 11
89 فصل ششم>ماده 43
90 فصل هفتم>ماده 63>بند ب
91 فصل هفتم>ماده 64>تبصره 2
92 فصل هفتم>ماده 68
93 فصل هفتم>ماده 68>تبصره
94 104/18 . وظايف كشور فصل دوم>ماده 11
95 فصل ششم>ماده 44
96 فصل هفتم>ماده 63>بند ب
97 104/21 . وظايف نفت فصل اول>ماده 2>بند الف
98 فصل دوم>ماده 11
99 104/22 . وظايف نيرو فصل دوم>ماده 11
100 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري فصل اول>ماده 2>بند الف
101 فصل دوم>ماده 11
102 فصل سوم>ماده 14
103 فصل ششم>ماده 45>تذكر 2
104 فصل ششم>ماده 61
105 فصل هفتم>ماده 63>بند ب
106 فصل هفتم>ماده 63>تذكر 4
107 فصل هفتم>ماده 64>تبصره 2
108 فصل هفتم>ماده 65
109 فصل هفتم>ماده 67>تذكر 2
110 فصل هفتم>ماده 69
111 فصل هشتم>ماده 73>تذكر 2
112 فصل هشتم>ماده 75
113 104/25 . وظايف سازمان انرژي اتمي فصل اول>ماده 2>بند الف
114 104/29 . وظايف سازمان صدا و سيما فصل اول>ماده 2>بند الف
115 فصل هفتم>ماده 63>بند ب
116 فصل هفتم>ماده 68
117 فصل هفتم>ماده 68>تبصره
118 104/32 . وظايف مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام (علاوه بر كد 211) فصل اول>ماده 2>بند الف
119 فصل هفتم>ماده 63>بند ب
120 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) فصل اول>ماده 2>بند الف
121 فصل دوم>ماده مكرر 3
122 فصل دوم>ماده مكرر 3
123 فصل دوم>ماده 4>تذكر 1
124 فصل دوم>ماده 4>تذكر 1
125 فصل دوم>ماده 4>تذكر 3
126 فصل دوم>ماده 4>تذكر 3
127 فصل دوم>ماده 4>تذكر 4
128 فصل دوم>ماده 4>تذكر 4
129 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 2
130 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 2
131 فصل ششم>ماده 37>تذكر 2
132 فصل ششم>ماده 50
133 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت فصل اول>ماده 1>بند الف>تبصره
134 فصل اول>ماده 1>بند و>تبصره
135 فصل دوم>ماده مكرر 3>تبصره
136 فصل دوم>ماده 4
137 فصل دوم>ماده 4
138 فصل دوم>ماده 7
139 فصل دوم>ماده 11
140 فصل سوم>ماده 12
141 فصل سوم>ماده 13>بند الف
142 فصل سوم>ماده 13>بند الف
143 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 3
144 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 3
145 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 4
146 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 4
147 فصل سوم>ماده 14
148 فصل سوم>ماده 20>تبصره
149 فصل چهارم>ماده 24>تذكر 1
150 فصل چهارم>ماده 26
151 فصل چهارم>ماده 26
152 فصل چهارم>ماده 27
153 فصل پنجم>ماده 31
154 فصل پنجم>ماده 35
155 فصل ششم>ماده 37>تذكر 3
156 فصل ششم>ماده 45
157 فصل ششم>ماده 46
158 فصل ششم>ماده 47
159 فصل ششم>ماده 51
160 فصل ششم>ماده 51
161 فصل ششم>ماده 61
162 فصل هفتم>ماده 64
163 فصل هفتم>ماده 64>تبصره 2
164 فصل هفتم>ماده 65
165 فصل هفتم>ماده 66>تبصره
166 فصل هفتم>ماده 67>تذكر 2
167 فصل هفتم>ماده 68>تبصره
168 فصل هشتم>ماده 75
169 فصل هفتم>ماده 71
170 104/36 . وظايف فرماندهي كل قوا فصل ششم>ماده 42
171 104/38 . وظايف مقام معظم رهبري فصل هشتم>ماده 74>تذكر 2
172 104/39 . وظايف قوه قضاييه فصل اول>ماده 2>بند الف
173 فصل ششم>ماده 58
174 فصل ششم>ماده 59
175 104/52 . وظايف صنايع و معادن فصل اول>ماده 2>بند الف
176 104/53 . وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فصل دوم>ماده 11
177 فصل هفتم>ماده 64>تبصره 2
178 104/55 . وظايف تعاون ، كار و رفاه اجتماعي فصل سوم>ماده 20
179 فصل سوم>ماده 20>تبصره
180 فصل پنجم>ماده 30
181 104/57 . وظايف وزارت ورزش و جوانان فصل سوم>ماده 20
182 104/58 . وظايف وزارت راه و شهرسازي فصل دوم>ماده 7
183 فصل دوم>ماده 8
184 فصل دوم>ماده 9
185 فصل دوم>ماده 11
186 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي فصل سوم>ماده 14>تذكر 1
187 فصل سوم>ماده 15
188 فصل سوم>ماده 16
189 فصل سوم>ماده 20
190 فصل سوم>ماده 20>تبصره
191 فصل هفتم>ماده 63>بند ب
192 فصل هفتم>ماده 66
193 فصل هفتم>ماده 66>تبصره
194 فصل هفتم>ماده 70
195 فصل هفتم>ماده 70
196 فصل هفتم>ماده 71>بند الف
197 فصل هفتم>ماده 71
198 104/9 . وظايف جهاد سازندگي (قبل از ادغام ) فصل ششم>ماده 38
199 105 . شهرداري فصل اول>ماده 2>بند الف
200 فصل دوم>ماده 4>تذكر 2
201 فصل دوم>ماده 4>تذكر 2
202 فصل دوم>ماده 6
203 فصل دوم>ماده 11
204 فصل پنجم>ماده 34>بند الف
205 106 . وكالت فصل اول>ماده 2>بند الف
206 فصل ششم>ماده 59
207 107 . دفتر اسناد رسمي فصل ششم>ماده 59
208 108 . كارشناسان رسمي و مترجمان فصل اول>ماده 2>بند الف
209 فصل ششم>ماده 59
210 112 . نظام مهندسي ساختمان فصل دوم>ماده 4>تذكر 2
211 فصل دوم>ماده 4>تذكر 2
212 113 . استخدام قضات و تشكيلات دادگستري فصل ششم>ماده 60
213 فصل ششم>ماده 60
214 فصل ششم>ماده 60>تبصره
215 114 . استخدام نيروهاي مسلح فصل ششم>ماده 38>تبصره
216 فصل ششم>ماده 39
217 فصل ششم>ماده 60
218 فصل ششم>ماده 60
219 فصل ششم>ماده 60>تبصره
220 116 . نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي فصل اول>ماده 2>بند الف
221 فصل اول>ماده 2>بند ب
222 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 1
223 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 1
224 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 2
225 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 2
226 فصل سوم>ماده 13>بند ب
227 فصل سوم>ماده 13>بند ب
228 فصل چهارم>ماده 21
229 فصل چهارم>ماده 21
230 فصل چهارم>ماده 21>تذكر 2
231 فصل چهارم>ماده 28
232 فصل پنجم>ماده 34
233 فصل پنجم>ماده 34>بند ج
234 فصل پنجم>ماده 34>بند د
235 فصل ششم>ماده 37>تذكر 1
236 فصل ششم>ماده 37>تذكر 2
237 فصل ششم>ماده 39>تذكر 1
238 فصل ششم>ماده 40>تذكر 2
239 فصل ششم>ماده 40>تذكر 3
240 فصل ششم>ماده 48>تبصره
241 فصل ششم>ماده 49
242 فصل ششم>ماده 51
243 فصل ششم>ماده 51
244 فصل ششم>ماده 53
245 فصل ششم>ماده 60
246 فصل ششم>ماده 60
247 فصل هفتم>ماده 63>تذكر 2
248 فصل هفتم>ماده 68
249 فصل هفتم>ماده 70
250 فصل هفتم>ماده 70
251 فصل هفتم>ماده 72
252 فصل هشتم>ماده 74>تذكر 1
253 فصل هشتم>ماده 75
254 116/1 . كميته امداد امام خميني فصل ششم>ماده 38
255 116/16 . سازمان تامين اجتماعي فصل اول>ماده 2>بند الف
256 116/17 . حوزه هاي علميه (قم ...) فصل ششم>ماده 38
257 فصل هفتم>ماده 63>بند ب
258 116/2 . سازمان تبليغات اسلامي فصل ششم>ماده 38
259 فصل هفتم>ماده 63>بند ب
260 116/3 . بنياد شهيد انقلاب اسلامي - بنياد شهيد و امور ايثارگران
261 116/4 . بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
262 116/7 . شوراي عالي انقلاب فرهنگي فصل هفتم>ماده 71>بند ب
263 116/8 . جمعيت هلال احمر فصل اول>ماده 2>بند الف
264 فصل ششم>ماده 38
265 202 . تامين اجتماعي
266 206 . كار فصل پنجم
267 فصل ششم>ماده 37>تذكر 3
268 207 . بهداشت و درمان فصل سوم
269 208 . خدمت وظيفه عمومي فصل ششم>ماده 42
270 فصل ششم>ماده 49
271 209 . حفاظت محيط زيست فصل دوم>ماده 10
272 211 . امور مجلس شوراي اسلامي فصل اول>ماده 2>بند الف
273 فصل هفتم>ماده 63>بند ب
274 301 . بودجه فصل اول>ماده 2>بند الف
275 فصل دوم>ماده 7
276 فصل دوم>ماده 10
277 فصل سوم>ماده 13>بند الف
278 فصل سوم>ماده 13>بند الف
279 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 3
280 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 3
281 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 4
282 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 4
283 فصل سوم>ماده 14>تذكر 1
284 فصل سوم>ماده 14>تذكر 2
285 فصل سوم>ماده 17
286 فصل چهارم>ماده 26
287 فصل چهارم>ماده 26
288 فصل پنجم>ماده 32
289 فصل پنجم>ماده 35
290 فصل ششم>ماده 37>تذكر 1
291 فصل ششم>ماده 37>تذكر 2
292 فصل ششم>ماده 37>تذكر 3
293 فصل ششم>ماده 45
294 فصل ششم>ماده 47
295 فصل ششم>ماده 58>تذكر 1
296 فصل هفتم>ماده 67
297 فصل هشتم
298 فصل هشتم>ماده 73
299 فصل هشتم>ماده 73>تذكر 1
300 302 . ماليات فصل پنجم>ماده 31>بند ب
301 فصل ششم>ماده 56
302 فصل ششم>ماده 56
303 303 . وام وكمك بلاعوض فصل دوم>ماده 3>بند ج
304 فصل دوم>ماده 3>بند هـ
305 فصل دوم>ماده مكرر 3
306 فصل دوم>ماده مكرر 3
307 فصل دوم>ماده مكرر 3>تبصره
308 فصل دوم>ماده 4
309 فصل دوم>ماده 4>تذكر 1
310 فصل دوم>ماده 4>تذكر 3
311 فصل دوم>ماده 4>تذكر 4
312 فصل دوم>ماده 5
313 فصل چهارم>ماده 22
314 فصل پنجم>ماده 32
315 فصل ششم>ماده 45
316 فصل ششم>ماده 45>تذكر 1
317 فصل ششم>ماده 45>تذكر 2
318 فصل ششم>ماده 50
319 308 . درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض فصل دوم>ماده 3>بند ز
320 فصل دوم>ماده 6>تبصره
321 فصل دوم>ماده 9
322 فصل دوم>ماده 11
323 فصل ششم>ماده 41
324 فصل ششم>ماده 41>تذكر 1
325 فصل ششم>ماده 41>تذكر 2
326 فصل ششم>ماده 44
327 فصل هفتم>ماده 72
328 فصل هشتم
329 308/1 . عوارض غير دولتي فصل دوم>ماده 6
330 402 . راه و ترابري فصل دوم>ماده 11
331 403 . بيمه فصل اول>ماده 2>بند الف
332 فصل سوم>ماده 12
333 فصل سوم>ماده 13>بند الف
334 فصل سوم>ماده 13>بند الف
335 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 2
336 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 2
337 فصل پنجم>ماده 31>بند الف
338 فصل پنجم>ماده 31>بند الف
339 فصل ششم>ماده 46
340 فصل ششم>ماده 52
341 407 . آب و نيرو فصل دوم>ماده 6>تبصره
342 فصل دوم>ماده 11
343 408 . نفت و گاز فصل دوم>ماده 6>تبصره
344 فصل دوم>ماده 11
345 409 . بانكي و پولي فصل اول>ماده 2>بند الف
346 فصل دوم>ماده 3>بند ج
347 فصل دوم>ماده مكرر 3
348 فصل دوم>ماده مكرر 3
349 فصل دوم>ماده مكرر 3>تبصره
350 فصل دوم>ماده 4
351 فصل دوم>ماده 4
352 فصل دوم>ماده 4>تذكر 1
353 فصل دوم>ماده 4>تذكر 1
354 فصل دوم>ماده 4>تذكر 3
355 فصل دوم>ماده 4>تذكر 3
356 فصل دوم>ماده 4>تذكر 4
357 فصل دوم>ماده 4>تذكر 4
358 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 2
359 فصل سوم>ماده 13>بند الف>تبصره 2
360 فصل ششم>ماده 37>تذكر 2
361 فصل ششم>ماده 50
362 415 . دريايي فصل ششم>ماده 41
363 416 . هواپيمايي فصل اول>ماده 2>بند الف
364 فصل ششم>ماده 41
365 فصل ششم>ماده 41>تذكر 2
366 417 . راه آهن فصل ششم>ماده 41
367 421 . واردات و صادرات فصل سوم>ماده 14>تذكر 2
368 501 . آموزش و پرورش و تربيت بدني فصل چهارم>ماده 28
369 فصل هفتم
370 502 . آموزش عالي و تحقيقات فصل پنجم>ماده 34>بند ج
371 فصل هفتم
372 فصل هفتم>ماده 62
373 فصل هفتم>ماده 63>بند ب
374 فصل هفتم>ماده 71
375 504 . فرهنگ و هنر فصل هفتم
376 505 . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي فصل سوم>ماده 19
377 فصل هفتم>ماده 64>تذكر 1
378 فصل هفتم>ماده 68
379 فصل هفتم>ماده 68>تبصره
380 601 . جرايم و مجازاتهاي عمومي فصل ششم>ماده 60>تبصره
381 602 . آيين دادرسي كيفري فصل ششم>ماده 58>تذكر 1
382 603 . دادرسي و كيفر ارتش فصل ششم>ماده 60>تبصره
383 604 . جرايم و مجازاتهاي اداري كاركنان فصل ششم>ماده 60>تبصره
384 606 . تخلفات راهنمايي و رانندگي فصل ششم>ماده 44
385 702 . آيين دادرسي مدني فصل ششم>ماده 58>تذكر 1
386 706 . مراجع اختصاصي رسيدگي به اختلافات (غير قضايي ) فصل ششم>ماده 58>تذكر 2
387 709 . اوقاف فصل دوم>ماده 11
388 715 . مسكن فصل دوم
389 716 . اراضي (شهري و كشاورزي ) فصل دوم>ماده 3>بند الف
390 فصل دوم>ماده 7