تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 421 . واردات و صادرات