}

قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداريها

مصوب 1380/01/22 مجلس شوراي اسلامي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها 1367/08/29