}

قانون امور حسبي

مصوب 1319/04/02 مجلس شوراي ملي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
7 قانون اصلاح موادي از قانون امور حسبي مصوب 1319 و اصلاحات بعدي 1374/04/18 باب پنجم>فصل دهم>ماده 361 ماده 361 - دادگاه بخش درخواست نامبرده را سه دفعه پي در پي ماهي يكمرتبه آگهي مينمايد. >> اصلاحي
7 قانون اصلاح موادي از قانون امور حسبي مصوب 1319 و اصلاحات بعدي 1374/04/18 باب پنجم>فصل دهم>ماده 362 ‌ماده 362 - پس از انقضاء سه ماه از تاريخ نشر اولين آگهي در صورتيكه معترض نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست ‌كننده تصديق را از برگ ‌شناسنامه و گواهي گواه و غيره در نظر گرفته تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عده وراث و نسبت آنها بمتوفي صادر مينمايد و در صورت اعتراض‌ دادگاه جلسه ‌اي براي رسيدگي به اعتراض معين نموده و به معترض و درخواست ‌كننده تصديق اطلاع ميدهد و در جلسه پس از رسيدگي حكم خواهد ‌داد و اين حكم قابل پژوهش و فرجام است. >> اصلاحي
7 قانون اصلاح موادي از قانون امور حسبي مصوب 1319 و اصلاحات بعدي 1374/04/18 باب پنجم>فصل دهم>ماده 364 ماده 364 - در صورتي كه بهاي تركه بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي مذكور در ماده 361 بعمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله درخواست‌ كننده‌ رسيدگي كرده درخواست تصديق را بر حسب اقتضاي دلائل قبول يا رد مينمايد. در مورد وراث روستائيان در صورتي كه بهاي تركه بيش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهي در معابر روستاي محل اقامت متوفي اكتفا خواهد شد. ‌اين آگهي براي يكبار و در يك روز در معابر الصاق ميشود و پس از انقضاي يكماه از تاريخ الصاق، دادگاه رسيدگي و تصميمي مقتضي اتخاذ ميكند. وزارت دادگستري ميتواند هر سه سال يكبار با توجه به شاخص قيمت‌ ها و هزينه زندگي مبلغ مذكور را افزايش يا تقليل دهد. ‌ >> اصلاحي
6 قانون اصلاح ماده 364 قانون امورحسبي 1353/08/13 باب پنجم>فصل دهم>ماده 364 ماده 364 - در صورتيكه بهاي تركه بيش از پنجاه هزار ريال نباشد آگهي مذكور در ماده 361 بعمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد و اظهارات گواهان ‌درخواست ‌كننده رسيدگي كرده و درخواست تصديق را به حسب اقتضا دلائل قبول يا رد مينمايد. >> اصلاحي
9 مصوبه هيات وزيران راجع به هزينه دادرسي و ساير هزينه هاي منظور در آيين دادرسي و مدني و قانون امورحسبي 1342/02/18 باب هفتم>ماده 375 ماده 375 - هزينه رسيدگي بامور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست چهل ريال گرفته ميشود:
1 - درخواست تسليم اموال غائب به ورثه.
2 - درخواست حكم موت فرضي.
3 - درخواست پژوهش از رد درخواست حكم موت فرضي.
4 - درخواست مهر و موم تركه.
5 - درخواست برداشتن مهر و موم تركه.
6 - درخواست تحرير تركه.
7 - درخواست تصفيه تركه.
8 - درخواست تقسيم تركه.
9 - درخواست تصديق انحصار وراثت.
>> اصلاحي
5 قانون مربوط بالحاق يك تبصره به ماده 361 قانون امور حسبي و اصلاح ماده 364 قانون امور حسبي و الحاق يك تبصره بماده 56 قانون تسريع محاكمات 1337/09/20 باب پنجم>فصل دهم>ماده 370>تبصره تبصره - 1) چنانچه دين يا مال يا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گيرد در صورتي كه بهاي آن زايد از مبلغ 50 هزار ريال نبوده ‌خواستن تصديق انحصار وراثت از طرف متصرف يا مديون ضرورتي ندارد و در اين مورد مطالبه ‌كنندگان مال يا دين ميتوانند استشهادي كه مثبت‌ سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف يا مديون اگر وجود مال يا سند يا دين را منكر نباشد بايد آنچه را كه مورد مطالبه واقع شده‌است به آنان تسليم و تأديه كند. 2) در موردي كه سهم‌الارث هر يك از ورثه از مجموع تركه مورث بيشتر از معادل مبلغ 50 هزار ريال نباشد تسليم تصديق انحصار وراثت يا رونوشت ‌گواهي شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمي الزامي نبوده و ورثه ميتوانند استشهادي كه وراثت و انحصار آنها را محرز نمايد و در سهم‌الارث هم ‌توافق داشته باشند تسليم كنند تا ملك غيرمنقول كه بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد يا مورد معامله قرار گيرد. 3) ميزان بهاي تركه مذكور در ماده 364 قانون امور حسبي از مبلغ يك هزار ريال به 50 هزار ريال مقرر ميشود. >> منسوخه
2 قانون مربوط بالحاق يك تبصره به ماده 361 قانون امور حسبي و اصلاح ماده 364 قانون امور حسبي و الحاق يك تبصره بماده 56 قانون تسريع محاكمات 1337/09/20 باب پنجم>فصل دهم>ماده 364 ‌ماده 364 - در صورتيكه بهاي تركه بيش از يكهزار ريال نباشد انتشار آگهي مذكور در ماده 361 بعمل نخواهد آمد و دادگاه بادله و اسناد و‌ اظهارات گواه‌ هاي درخواست‌ كننده رسيدگي كرده و درخواست تصديق را بحسب اقتضاء دلائل قبول يا رد مينمايد. >> اصلاحي
2 قانون مربوط بالحاق يك تبصره به ماده 361 قانون امور حسبي و اصلاح ماده 364 قانون امور حسبي و الحاق يك تبصره بماده 56 قانون تسريع محاكمات 1337/09/20 باب پنجم>فصل دهم>ماده 364>تبصره تبصره ) در مورد اين ماده دادگاه بايد در اولين فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصديق رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد >> ساختار الحاقي
2 قانون مربوط بالحاق يك تبصره به ماده 361 قانون امور حسبي و اصلاح ماده 364 قانون امور حسبي و الحاق يك تبصره بماده 56 قانون تسريع محاكمات 1337/09/20 باب پنجم>فصل دهم>ماده 361>تبصره تبصره -‌ در نقاطي كه روزنامه دائر نيست دادگاه ميتواند بجاي آگهي در روزنامه محلي بتعداد لازم بهزينه متقاضي گواهي حصر وراثت آگهي تهيه نموده و در‌ معابر همانمحل الصاق نمايد ‌تاريخ الصاق آگهي‌ ها كه بايد در يكروز بعمل آيد بوسيله صورت ‌جلسه كه مأمورين ابلاغ نسبت باين موضوع تهيه مينمايند رعايت خواهد‌ گرديد. >> ساختار الحاقي
4 لايحه قانوني مربوط بالحاق يك تبصره بماده 370 قانون امور حسبي و يك تبصره بماده 56 قانون تسريع محاكمات 1335/07/19 باب پنجم>فصل دهم>ماده 370>تبصره تبصره - 1) چنانچه دين يا مال يا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گيرد در صورتي كه بهاي آن زايد از مبلغ 50 هزار ريال نبوده ‌خواستن تصديق انحصار وراثت از طرف متصرف يا مديون ضرورتي ندارد و در اين مورد مطالبه ‌كنندگان مال يا دين ميتوانند استشهادي كه مثبت‌ سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف يا مديون اگر وجود مال يا سند يا دين را منكر نباشد بايد آنچه را كه مورد مطالبه واقع شده‌است به آنان تسليم و تأديه كند. 2) در موردي كه سهم‌الارث هر يك از ورثه از مجموع تركه مورث بيشتر از معادل مبلغ 50 هزار ريال نباشد تسليم تصديق انحصار وراثت يا رونوشت ‌گواهي شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمي الزامي نبوده و ورثه ميتوانند استشهادي كه وراثت و انحصار آنها را محرز نمايد و در سهم‌الارث هم ‌توافق داشته باشند تسليم كنند تا ملك غيرمنقول كه بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد يا مورد معامله قرار گيرد. 3) ميزان بهاي تركه مذكور در ماده 364 قانون امور حسبي از مبلغ يك هزار ريال به 50 هزار ريال مقرر ميشود. >> ساختار الحاقي
9 قانون مربوط باصلاح قانون هزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري 1334/11/03 باب هفتم>ماده 375 ماده 375 - هزينه رسيدگي بامور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست بيست ريال گرفته ميشود:
1 - درخواست تسليم اموال غائب به ورثه.
2 - درخواست حكم موت فرضي.
3 - درخواست پژوهش از رد درخواست حكم موت فرضي.
4 - درخواست مهر و موم تركه.
5 - درخواست برداشتن مهر و موم تركه.
6 - درخواست تحرير تركه.
7 - درخواست تصفيه تركه.
8 - درخواست تقسيم تركه.
9 - درخواست تصديق انحصار وراثت.
>> اصلاحي
9 تصميم متخذه كميسيون مشترك در مورد هزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه 1333/10/12 باب هفتم>ماده 375 ماده 375 - هزينه رسيدگي بامور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست چهل ريال گرفته ميشود:
1 - درخواست تسليم اموال غائب به ورثه. 2 - درخواست حكم موت فرضي. 3 - درخواست پژوهش از رد درخواست حكم موت فرضي. 4 - درخواست مهر و موم تركه. 5 - درخواست برداشتن مهر و موم تركه. 6 - درخواست تحرير تركه. 7 - درخواست تصفيه تركه. 8 - درخواست تقسيم تركه. 9 - درخواست تصديق انحصار وراثت.
>> اصلاحي
3 لايحه قانوني اصلاح قوانين مربوطه بهزينه‌ هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه 1331/08/08 باب هفتم>ماده 375 ماده 375 - هزينه رسيدگي بامور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست بيست ريال گرفته ميشود:
1 - درخواست تسليم اموال غائب به ورثه.
2 - درخواست حكم موت فرضي.
3 - درخواست پژوهش از رد درخواست حكم موت فرضي.
4 - درخواست مهر و موم تركه.
5 - درخواست برداشتن مهر و موم تركه.
6 - درخواست تحرير تركه.
7 - درخواست تصفيه تركه.
8 - درخواست تقسيم تركه.
9 - درخواست تصديق انحصار وراثت.
>> اصلاحي

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
4 قانون مربوط بالحاق يك تبصره به ماده 361 قانون امور حسبي و اصلاح ماده 364 قانون امور حسبي و الحاق يك تبصره بماده 56 قانون تسريع محاكمات 1337/09/20
2 لايحه قانوني اصلاح قوانين مربوطه بهزينه‌ هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه 1331/08/08
3 لايحه قانوني مربوط بالحاق يك تبصره بماده 370 قانون امور حسبي و يك تبصره بماده 56 قانون تسريع محاكمات 1335/07/19
8 قانون مربوط باصلاح قانون هزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري 1334/11/03
5 قانون اصلاح ماده 364 قانون امورحسبي 1353/08/13
6 قانون اصلاح موادي از قانون امور حسبي مصوب 1319 و اصلاحات بعدي 1374/04/18
9 مصوبه هيات وزيران راجع به هزينه دادرسي و ساير هزينه هاي منظور در آيين دادرسي و مدني و قانون امورحسبي 1342/02/18
7 تصميم متخذه كميسيون مشترك در مورد هزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه 1333/10/12
10 مصوبه در خصوص افزايش ميزان تركه 1371/08/24

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب