}

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

مصوب 1375/03/01 مجلس شوراي اسلامي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر
19 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1390/03/31 فصل سوم>ماده 71>بند 11 11 - همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي‌ هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد ‌وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش ب>ماده 28 ماده 28 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:
1- رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، نمايندگان خبرگان رهبري، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معاونان و مشاوران رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس ‌قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري،رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي، دادستان ديوان محاسبات، رئيس ‌سازمان بازرسي كل كشورو معاونين وي، شاغلين نيروهاي مسلح، روساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي ‌جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي،دبيرهيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي،رؤساي دانشگاهها(دولتي و غيردولتي)، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، روساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس‌ جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام،‌روساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (‌مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي‌ايران رئيس سازمان نظام مهندسي كشور و اعضاي هيأت‌ مديره اتحاديه ‌هاي صنفي و هيأت ‌رئيسه اتاق اصناف ايران، مديران ‌كل و سرپرستان ادارات كل ستادي مجلس شوراي اسلامي، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير روسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشور‌تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن‌ پست شاغل نباشند.
2 - استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان،شهرداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات‌ كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، روساي دانشگاهها، روساي بانكها، روسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و‌شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند و ساير روسا، مديران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحومند، مگر آنكه ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
3- شهرداران، مديران مناطق شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند، ‌مگر آنكه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
4 – اعضاء شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نمي توانند در سمتهاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.
اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش ب>ماده 28 ماده 28 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:
1- رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، نمايندگان خبرگان رهبري، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معاونان و مشاوران رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس ‌قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي، دادستان ديوان محاسبات، رئيس ‌سازمان بازرسي كل كشورو معاونين وي، شاغلين نيروهاي مسلح، روساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي ‌جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، دبير هيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رؤساي دانشگاهها(دولتي و غيردولتي)، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، روساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس‌ جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام،‌ روساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (‌مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي‌ ايران رئيس سازمان نظام مهندسي كشور و اعضاي هيأت‌ مديره اتحاديه ‌هاي صنفي و هيأت ‌رئيسه اتاق اصناف ايران، مديران ‌كل و سرپرستان ادارات كل ستادي مجلس شوراي اسلامي، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير روسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشور‌ تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن‌ پست شاغل نباشند.
2 - استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، شهرداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات‌ كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، روساي دانشگاهها (دولتي و غيردولتي) و رؤساي شعب آنها، روساي بانكها، روسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و‌ شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌ نمايند و ساير روسا، مديران و‌ سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحومند، مگر آنكه ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
3- شهرداران، مديران مناطق شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند، ‌مگر آنكه قبل از ثبت‌ نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
4 – اعضاء شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نمي توانند در سمتهاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.
اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش ب>ماده 28 ماده 28 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:
1- رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، نمايندگان خبرگان رهبري، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معاونان و مشاوران رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس ‌قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي، دادستان ديوان محاسبات، رئيس ‌سازمان بازرسي كل كشورو معاونين وي، شاغلين نيروهاي مسلح، روساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي ‌جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، دبير هيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رؤساي دانشگاهها(دولتي و غيردولتي)، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، روساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس‌ جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام،‌ روساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (‌مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي‌ ايران رئيس سازمان نظام مهندسي كشور و اعضاي هيأت‌ مديره اتحاديه ‌هاي صنفي و هيأت ‌رئيسه اتاق اصناف ايران، مديران ‌كل و سرپرستان ادارات كل ستادي مجلس شوراي اسلامي، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير روسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشور‌ تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن‌ پست شاغل نباشند.
2 - استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، شهرداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات‌ كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، روساي دانشگاهها (دولتي و غيردولتي) و رؤساي شعب آنها، روساي بانكها، روسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و‌ شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌ نمايند و ساير روسا، مديران و‌ سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحومند، مگر آنكه ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
3- شهرداران، مديران مناطق شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند، ‌مگر آنكه قبل از ثبت‌ نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
4 – اعضاي شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون و شاغلان در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و همچنين دهياران و شاغلان دهياري در طول مدت عضويت در شوراي اسلامي نمي ‌توانند در مسؤوليت ‌هاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.
اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل اول>ماده 3 ماده 3 - دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي‌باشد‌ كه از نهم ارديبهشت ماه، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (‌ره) مبني بر تشكيل‌ شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مي‌يابد. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل اول>ماده 3>تبصره تبصره - انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل‌ پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل اول>ماده 10 مكرر>تبصره 1 تبصره 1 - در شوراي شهرستان، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از‌ شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر ‌تهران سه نفر عضويت خواهند داشت. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش الف>ماده 17>تبصره تبصره - در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران ميباشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا‌ افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش ب>ماده 26 ماده 26 - انتخاب‌ شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
ب - حداقل سن 25 سال تمام.
ج - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.
د - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ه - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت. تبصره 1 ـ كساني كه در دوره‌ هاي قبل عضو شورا بوده‌اند به شرطي كه در همان محل كانديداي عضويت در شورا باشند از شرط مدرك معافند. تبصره 2 ـ هيأتهاي اجرائي و نظارت در صورت ضرورت، تأييديه مدارك تحصيلي ثبت‌ نام كنندگان را اخذ مي‌ نمايند.
و – دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.
اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش ب>ماده 26 ماده 26 - انتخاب‌ شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
ب - حداقل سن 25 سال تمام.
ج - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.
د - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ه - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت.
تبصره 1 ـ كساني كه در دوره‌ هاي قبل عضو شورا بوده‌اند به شرطي كه در همان محل كانديداي عضويت در شورا باشند از شرط مدرك معافند.
تبصره 2 ـ هيأتهاي اجرائي و نظارت در صورت ضرورت، تأييديه مدارك تحصيلي ثبت‌ نام كنندگان را اخذ مي‌ نمايند.
و – دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.
ز - داشتن سلامت جسماني در حد برخورداري از نعمت شنوايي و گويايي و سلامت رواني، حسب مورد با گواهي پزشكي قانوني
اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش ب>ماده 26>تبصره 2 تبصره 2 - اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش ب>ماده 27 ماده 27 - اعضاي هياتهاي اجرائي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌ هاي انتخابيه تحت مسووليت خود محرومند. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش ب>ماده 28 ماده 28 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:
1- رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، نمايندگان خبرگان رهبري، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس ‌قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري،رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي، دادستان ديوان محاسبات، رئيس ‌سازمان بازرسي كل كشورو معاونين وي، شاغلين نيروهاي مسلح، روساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي ‌جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي،دبيرهيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي،رؤساي دانشگاهها(دولتي و غيردولتي)، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، روساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس‌ جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام،‌روساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (‌مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي‌ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير روسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشور‌تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن‌ پست شاغل نباشند.
2 - استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان،شهرداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات‌ كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، روساي دانشگاهها، روساي بانكها، روسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و‌شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند و ساير روسا، مديران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحومند، مگر آنكه ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
3- شهرداران، مديران مناطق شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند، ‌مگر آنكه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
4 – اعضاء شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نمي توانند در سمتهاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.
اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش ج>ماده 47 ماده 47 - هياتهاي اجرائي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظف ‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و ‌نتيجه را اعلام نمايند. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش ج>ماده 48 ماده 48 – نظر هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان با تأييد هيأتهاي نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي صلاحيت داوطلبان، هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند، نظر هيأت اجرائي ملاك عمل خواهد بود. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش ج>ماده 50>تبصره 1 تبصره 1 - داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيات اجرائي رد شده است مي ‌توانند ظرف مدت 4‌ روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي ‌اسلامي شهر به هيات نظارت استان تسليم نمايند. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش د>ماده 55 ماده 55 - تاييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي ‌گيرد. در اين خصوص چنانچه‌ كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت شهرستان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهائي خود را اعلام خواهد‌ نمود. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش د>ماده 56 ماده 56 - تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي‌ گيرد. در اين خصوص چنانچه ‌كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت استان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهائي خود را اعلام خواهد نمود. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش د>ماده 58 ‌ماده 58 - در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌پيشنهاد هيات نظارت استان و تاييد هيات مركزي نظارت خواهد بود. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش د>ماده 60 ماده 60 - جلسات هيات مركزي نظارت و هيأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هياتهاي نظارت استان و بخش با حضور ‌كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش د>ماده 60>تبصره 3 ساختار الحاقي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش د>ماده 63 مكرر ماده 63 (مكرر) - اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد‌تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت‌نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجرا است. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش د>ماده 61 مکرر ساختار الحاقي مكرر
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل سوم>ماده 71 مكرر ساختار الحاقي مكرر
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل سوم>ماده 71 مكرر>تبصره 1 ساختار الحاقي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل سوم>ماده 71 مكرر>تبصره 2 ساختار الحاقي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل سوم>ماده 71 مكرر>تبصره 3 ساختار الحاقي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل سوم>ماده 71 مكرر>تبصره 4 ساختار الحاقي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل سوم>ماده 71 مكرر>تبصره 5 ساختار الحاقي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل سوم>ماده 71 مكرر>تبصره 6 ساختار الحاقي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل سوم>ماده 71 مكرر>تبصره 7 ساختار الحاقي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل سوم>ماده 71 مكرر>تبصره 8 ساختار الحاقي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل چهارم>ماده 79>بند 1 1 - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين‌ رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي‌ربط وزارت كشور، رئيس يا‌يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان‌ كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌ پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه‌ نفر ازاعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از‌ شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود. هيأت در اولين‌ جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش د>ماده 61>تبصره 2 ساختار الحاقي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش د>ماده 61>تبصره 3 ساختار الحاقي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش د>ماده 61>تبصره 1 تبصره - هياتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي ‌توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش د>ماده 61>تبصره 2 تبصره 1 - داوطلبان رد صلاحيت ‌شده در حوزه‌هاي انتخابيه شهرهاي با جمعيت بيش از دويست ‌هزار نفر مي ‌توانند ظرف مدت چهار‌روز از زمان ابلاغ عدم‌ صلاحيت آنها وفق نظر هيأت نظارت استان توسط فرمانداري‌ ها اعتراض خود را به هيأت مركزي نظارت تحويل نمايند و هيأت مركزي نظارت ظرف مدت ده‌ روز پس از دريافت اعتراض، نظر قطعي و لازم‌ الاجراي خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد كرد. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش د>ماده 61>تبصره 3 تبصره 2 - درصورت اعتراض داوطلبان به تصميمات و آراء هيأتهاي نظارت استان، مراتب در هيأت مركزي با حضور رئيس هيأت‌ نظارت استان رسيدگي و ظرف مدت پنج ‌روز از اعلام رد صلاحيت اعلام نظر مي ‌گردد. اين رأي قطعي و لازم ‌الاجراء است. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش د>ماده 61>تبصره 2 تبصره 2 - داوطلبان رد صلاحيت ‌شده در حوزه‌هاي انتخابيه شهرهاي با جمعيت بيش از دويست ‌هزار نفر مي ‌توانند ظرف مدت چهار‌روز از زمان ابلاغ عدم‌ صلاحيت آنها وفق نظر هيأت نظارت استان توسط فرمانداري‌ ها اعتراض خود را به هيأت مركزي نظارت تحويل نمايند و هيأت مركزي نظارت ظرف مدت ده‌ روز پس از دريافت اعتراض، نظر قطعي و لازم‌ الاجراي خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد كرد. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش د>ماده 61>تبصره 3 تبصره 3 - درصورت اعتراض داوطلبان به تصميمات و آراء هيأتهاي نظارت استان، مراتب در هيأت مركزي با حضور رئيس هيأت‌ نظارت استان رسيدگي و ظرف مدت پنج ‌روز از اعلام رد صلاحيت اعلام نظر مي ‌گردد. اين رأي قطعي و لازم ‌الاجراء است. اصلاحي
18 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1396/04/20 فصل >بخش د>ماده 61>تبصره 4 ساختار الحاقي
17 قانون استفساريه ماده 79 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران 1395/08/12 فصل چهارم>ماده 79>تفسير تفسير
16 قانون استفساريه ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران 1395/08/12 فصل چهارم>ماده 80>تفسير تفسير
15 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1395/02/20 فصل اول>ماده 7 ماده 7 - تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي شهر به شرح زير مي‌باشد: ساختار جايگزين
15 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1395/02/20 فصل اول>ماده 7>بند الف ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1395/02/20 فصل اول>ماده 7>بند ب ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1395/02/20 فصل اول>ماده 7>بند ج ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1395/02/20 فصل اول>ماده 7>بند د ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1395/02/20 فصل اول>ماده 7>بند هـ ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1395/02/20 فصل اول>ماده 7>بند و ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1395/02/20 فصل اول>ماده 7>بند ز ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1395/02/20 فصل اول>ماده 7>تبصره ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1395/02/20 فصل چهارم>ماده 80 ماده80 ـ مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگيرد، لازم‌الاجراء است و چنانچه مسؤولان ذي‌ربط، آن را مغاير با موازين اسلام يا قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند، حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شوراي اسلامي اعلام و درخواست تجديدنظر كنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر كند. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نكند با درخواست رسمي مقام صلاحيتدار معترض كه حداكثر بايد ظرف دو هفته پس از اعلام كتبي شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحيتدار به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع، رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورت عدم اعلام نظر هيأت در مدت مذكور، مصوبه شورا لازم‌الاجراء مي‌شود. اصلاحي
15 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1395/02/20 فصل چهارم>ماده 80>تبصره 4 ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1395/02/20 فصل چهارم>ماده 80>تبصره 5 ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1395/02/20 فصل چهارم>ماده 80>تبصره 6 ساختار الحاقي
15 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1395/02/20 فصل >بخش ب>ماده 28 ماده 28 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند: 1- رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، نمايندگان خبرگان رهبري، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس ‌قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري،رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي، دادستان ديوان محاسبات، رئيس ‌سازمان بازرسي كل كشورو معاونين وي، شاغلين نيروهاي مسلح، روساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي ‌جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي،دبيرهيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي،رؤساي دانشگاهها(دولتي و غيردولتي)، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، روساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس‌ جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام،‌روساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (‌مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي‌ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانهها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير روسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشور‌تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن‌پس ت شاغل نباشند. 2 - استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان،شهرداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات‌ كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، روساي دانشگاهها، روساي بانكها، روسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و‌شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند و ساير روسا، مديران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحومند، مگر آنكه ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 3 - شهرداران و مديران مناطق شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن و همچنين دهياران و شاغلين در دهياري از عضويت در‌شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 4 – اعضاء شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نمي توانند در سمتهاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند. اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1392/01/27 فصل >بخش الف>ماده 24 ماده 24 - در حوزه‌ هاي انتخابيه ‌اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي ‌توانند به تنهائي يا اشتراك براي هر يك از شعبه‌ هاي ثبت ‌نام ‌و اخذ راي و در حوزه‌ هاي انتخابيه ‌اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت ‌نام و اخذ راي يك نفر نماينده جهت حضور در محل ‌شعب اخذ رأي به هيأت اجرائي معرفي نمايند. اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1392/01/27 فصل >بخش ب>ماده 26 ماده 26 - انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران. ب - حداقل سن 25 سال تمام. ج - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه. د - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ه - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزارنفرجمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزارنفرجمعيت. و – دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان. اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1392/01/27 فصل اول>ماده 12>تبصره ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1392/01/27 فصل >بخش ج>ماده 32>تبصره 3 ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1392/01/27 فصل چهارم>ماده 80 ماده 80 - مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفته‌از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد و در صورتي كه مسؤولين‌ذي‌ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از‌تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع‌رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع‌مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1392/01/27 فصل چهارم>ماده 80>تبصره 1 تبصره 1 - اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي‌شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و‌در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط يا‌شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا‌عاليترين مقامات دستگاههاي ذي‌ربط صورت مي‌گيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اين‌قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود. اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1392/01/27 فصل چهارم>ماده 82>تبصره 4 ساختار الحاقي
14 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1392/01/27 فصل دوم>بخش و>ماده 86 (انتقالي از فصل پنجم) ماده 86 (انتقالي از فصل پنجم) - كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم‌ذكر نام است موظف‌اند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در‌اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد. اصلاحي
14 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1392/01/27 فصل >بخش ب>ماده 26>تبصره 3 ساختار الحاقي
13 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1389/05/31 فصل پنجم>ماده 83 ماده 83 - در حوزه‌ هايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف يا طبق مواد 57 و 58 باطل يا بر اساس ماده 81 اين قانون، شوراي آن منحل شده است، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود. اصلاحي
13 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1389/05/31 فصل پنجم>ماده 83>تبصره ساختار الحاقي
13 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1389/05/31 فصل >بخش ب>ماده 31 ‌ماده 31 – درصورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد، انتخابات ميان دوره اي همزمان با اولين انتخابات سراسري در موعد مقرر برگزار مي شود. منسوخه
12 قانون تفسير تبصره 2 ماده 82 مكرر 2 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382 1389/04/30 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 2>تبصره 2>تفسير تفسير
11 قانون اصلاح بند (ل) ماده (68) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1389/04/30 فصل سوم>ماده 68>بند ل ل - فراهم‌نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه‌نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي درانجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي‌ربط. اصلاحي
10 قانون الحاق يك تبصره به بند( 15 )ماده ( 71 ) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران 1390/02/04 فصل سوم>ماده 71>بند 15>تبصره ساختار الحاقي
10 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش هـ>ماده 67 ماده 67 - ارتكاب هر گونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آئين ‌نامه اجرايي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب مي ‌شود: الف - خريد و فروش رأي. ب - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ راي يا صورت ‌جلسات. ج - تهديد يا تطميع در امر انتخابات. د - راي دادن با شناسنامه جعلي. هـ - راي دادن با شناسنامه ديگري. و - راي دادن بيش از يك بار. ز - اخلال در امر انتخابات. ح - كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه‌ ها. ط - تقلب در راي ‌گيري يا شمارش آرا. ي - راي ‌گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد. ك - توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي يا هر فرد ديگري در محل صندوق راي. ل - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي، صورت‌ جلسات، تلكسها، تلفنگرامها‌ و تلگرافها. م - باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز. ن - جابه ‌جائي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني. س - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول. ع - ايجاد رعب و وحشت براي رأي ‌دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت ‌نام و اخذ راي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات. ف - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني. ص - ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي. ق - عدم رعايت بي ‌طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هياتهاي نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران ‌شعب ثبت ‌نام و اخذ راي. اصلاحي
10 قانون استفساريه ماده ( 28 ) قانون تشكيلات ،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1384/10/25 فصل >بخش ب>ماده 28>تفسير تفسير
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش الف>ماده 20 ماده 20 - در موارد زير برگهاي راي باطل ميشود و جزو آراي ماخوذه محسوب نمي ‌گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي رأي مذكور ‌ضميمه صورتجلسه خواهد شد: الف - كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد. ب - كل آراي مندرج در صورت‌ جلسه ‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق راي يا برگهاي تعرفه باشد. ج - آرائي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد. د - آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد. هـ - آرائي كه روي ورقه ‌اي غير از برگ راي انتخاباتي نوشته شده باشد. و - آراي كساني كه به سن قانوني راي دادن نرسيده باشند. ز - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني اخذ شده باشد. ح - آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد. ط - آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد. ي - آرائي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد. ك - آرائي كه با تقلب و تزوير «در تعرفه‌ ها، آراء، صورتجلسه‌ ها و شمارش» به دست آمده باشد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش ب>ماده 25 ماده 25 - انتخاب‌ كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند: 1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران. 2 - حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأي. 3 - سكونت حداقل يك سال در محل أخذ رأي به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 16 ماده 16- اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون به دعوت مسؤولين واحدهاي‌تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي‌شود تا هيأت رئيسه شورا ‌شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب شوند. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش ب>ماده 31 ‌ماده 31 - در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي‌البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل‌ جلسه گردد و بيش از هجده ماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميان دوره‌اي جهت تكميل تعداد‌اعضاي اصلي و علي‌البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش ب>ماده 30 ماده 30 - هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي ‌توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه بعنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت ‌نام نمايند، در غير اين ‌صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌ گردند. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش ج>ماده 45 ماده 45 - فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيات اجرائي تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش ج>ماده 48 ‌ماده 48 - نظر هيأتهاي اجرايي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان‌قطعي است و نظر هيأتهاي مذكور درخصوص رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد‌هيأتهاي نظارت معتبر است. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش د>ماده 63 ماده 63 - در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي ‌شود هيات مركزي نظارت در سراسر كشور و هيات نظارت استان و شهرستان و هياتهاي بخش در‌ حوزه هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آنرا به بخشداران و ‌فرمانداران اعلام و آنان موظف ‌اند بنا به نظر هياتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هياتهاي نظارت استانها مكلف ‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي ‌كه مقامات وزارات كشور نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهائي به ‌هيات مركزي نظارت گزارش خواهند كرد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش ج>ماده 50>تبصره 4 تبصره 4 - هيات اجرائي موظف است پس از وصول نظريه هيات نظارت، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تاييد هيات ‌نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش ب>ماده 26 ماده 26 - انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

‌الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
ب - حداقل سن 25 سال تمام. د - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.
هـ - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
‌و - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدرك‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا يك ميليون نفر جمعيت و مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت.
اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 1 ماده 1 - براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌ فرهنگي، آموزشي و سايرامور رفاهي از طريق همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي‌ اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائي به‌ نام شوراي ده (‌روستا)، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد و به‌منظور جلوگيري از تبعيض و‌جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، ‌شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي‌شود. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 5 ماده 5 - در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي ‌شود و در ‌صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي‌ البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 5>تبصره ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 6 ماده 6 - شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي ‌گردد. منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 10 ماده 10 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي ‌توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسووليت خود بدون حق رأي شركت كنند. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 10>تبصره تبصره - شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهيار، بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه فوق ‌العاده مي‌ باشند. اين دعوت بايد‌ كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 10 مكرر>تبصره 2 تبصره 2 - تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي‌باشد. چنانچه تعداد‌ شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاي شوراي‌شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط‌ تأمين مي‌شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي‌شهرستان داشته باشد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 10 مكرر>تبصره 3 تبصره 3 - شوراي شهرستان حداكثر ظرف يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي‌شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل مي‌شود. منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 14 مكرر>تبصره 1 ‌تبصره 1 - هر فرد مي‌تواند فقط عضو يك شوراي روستا يا شهر باشد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 14 مكرر>تبصره 3 ‌تبصره 3 - نامزدشدن اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس‌شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا در مهلت مقرر قانوني‌ مي‌باشد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل پنجم>ماده 88 ماده 88 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌ هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت ‌انتخابات ضروري تشخيص مي ‌دهد، همچنين كليه اعلاميه‌ ها و اطلاعيه‌ هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 68>بند ي ي - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 69>بند 11 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 70>بند 3 2 - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 70>بند 4 3 - نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 70>بند 5 4 - حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي‌واقع در محدوده بخش ،در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 70>بند 6 5 - رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي‌روستا است. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 70>بند 7 6 - ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل، مكان‌ها و آبادي‌ها و روستاهايي‌كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي‌باشند. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 70>بند 8 7 - تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌گذاري در امور و برنامه‌هاي عمراني بخش از‌قبيل توسعه كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و‌مذهبي بخش. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 70>بند 9 8 - بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذي‌ربط جهت تصويب نهايي. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 70>بند 8 8 - تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌گذاري در امور و برنامه‌هاي عمراني بخش از‌قبيل توسعه كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و‌مذهبي بخش. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 71>بند 6 6 - تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 71>بند 24 24 - تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 71>بند 26 26 - تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين ‌نامه مالي و معاملات شهرداريها. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 71>بند 27 27 - تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 71>بند 29 29 - وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 77>تبصره تبصره - عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي‌ تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين ‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 78>بند 3 3 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 78 مكرر 1>بند 1>تبصره ‌تبصره - سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي‌برنامه‌ريزي و توسعه استان شركت مي‌نمايند. منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 78 مكرر 1>بند 7 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 78 مكرر 1>بند 8 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 78 مكرر 1>بند 9 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 78 مكرر 1>تبصره ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 79>بند 2 2 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست‌استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، دو نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب‌آن شورا و يك نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 79>بند 3 3 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست‌فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به‌انتخاب آن شورا و يك نفر به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي‌شود. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 79>تبصره 1 ‌تبصره - دبيرخانه هيأت‌هاي حل اختلاف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب در‌وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي‌شود. معاون ذي‌ربط وزارت كشور دبير‌هيأت مركزي خواهد بود. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 موخره ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 81>تبصره تبصره - هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌ توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از ‌نوبت به موضوع رسيدگي و راي قطعي صادر نمايد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل پنجم>ماده 96 ماده 92 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي ‌گردد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل پنجم>ماده 92 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل پنجم>ماده 85 ‌ماده 85 - هر گاه انتخابات هر يك از شوراهاي شهر و بخش بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل‌شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 78 مكرر 5 ‌ماده 78 مكرر 5 - استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و‌كميته‌هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (‌بجز كميته برنامه‌ريزي شهرستان) كه در‌سطح منطقه تشكيل مي‌دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان‌به‌عنوان ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل پنجم>ماده 93 ماده 93 - كليه وجوه و سپرده‌هاي انجمنهاي منحله ده و شهرستان نزد بانكها و نيز اموال منقول و غيرمنقول آنها حسب مورد در اختيار‌ شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار مي‌گيرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد. منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 8 ماده 8 - در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي‌روستا، بخش و شهر، عضو علي‌البدل به ترتيب آراء جايگزين مي‌شود. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 8>تبصره ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 68>بند الف الف - نظارت بر حسن اجراي تصميم هاي شوراي اسلامي روستا. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 70>بند 10 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 70>بند 11 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش ب>ماده 28 ماده 28 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:

1 - رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس ‌قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ‌سازمان بازرسي كل كشور، شاغلين نيروهاي مسلح، روساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي ‌جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، روساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس‌ جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام،‌روساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (‌مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي‌ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانهها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير روسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشور‌تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن‌پس ت شاغل نباشند.
2 - استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات‌ كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، روساي دانشگاهها، روساي بانكها، روسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و‌شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند و ساير روسا، مديران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحومند، مگر آنكه ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
3 - شهرداران و مديران مناطق و موسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن از عضويت در‌شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش ج>ماده 32>تبصره 1 ‌تبصره 1 - براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و از آنان‌دعوت به عمل مي‌آورد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش ج>ماده 33>تبصره 1 ‌تبصره 1 - براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرايي، بخشدار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و از آنان دعوت به‌عمل مي‌آورد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش ج>ماده 46>تبصره 2 تبصره 2 - مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل پنجم>ماده 88>تبصره تبصره - كليه وزارتخانه‌ ها و سازمانها و نهادها و موسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه نمودن مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با‌ وزارت كشور همكاري نمايند. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل دوم>بخش و ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش د>ماده 59 ‌ماده 59 - اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد‌تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت‌نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجرا است. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل پنجم>ماده 86 ماده 86 - كليه وزارتخانه ‌ها، سازمانها، ادارات دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم‌ ذكر نام است موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در ‌اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزو ماموريت نامبردگان محسوب خواهد شد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش د>ماده 63 مكرر ساختار الحاقي مكرر
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل پنجم>ماده 87 ماده 87 - هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل دوم>بخش و>ماده 86 (انتقالي از فصل پنجم) ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل دوم>بخش و>ماده 87 (انتقالي از فصل پنجم) ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل پنجم>ماده 88 ‌ماده 88 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت بر‌انتخابات ضروري تشخيص مي‌دهد، همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي ايران پخش نمايد. ساختار جايگزين
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل دوم>بخش و>ماده 88(انتقالي از فصل پنجم) ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل دوم>بخش و>ماده 88(انتقالي از فصل پنجم)>تبصره ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل دوم>بخش و>ماده 89(انتقالي از فصل پنجم) ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل دوم>بخش و>ماده 90(انتقالي از فصل پنجم) ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل پنجم>ماده 90 ماده 90 - نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آئين ‌نامه ‌اجرائي اين قانون تعيين خواهد نمود. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل پنجم>ماده 89 ماده 89 - رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هياتهاي رسيدگي به تخلفات مامورين مزبور ‌مندرج در قوانين مربوط خواهد بود. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 71>بند 30>تبصره 2 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 71>بند 30>تبصره 1 تبصره - كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي‌شهردار و ذي‌حساب يا قائم‌مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 71>تبصره 1 تبصره 1 - در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده ‌دار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال ‌از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود. منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 71>تبصره 2 تبصره 2 - وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف ‌اند در طول‌ مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌ است جهت اصلاح اين‌ گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. منسوخه
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 77 ماده 77 - شوراي اسلامي شهر و دهستان مي ‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از ‌هزينه‌ هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين ‌نامه مصوب هيات وزيران اقدام نمايند. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 78 مكرر 2>بند 7 7 - برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از‌طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 75 ‌ماده 75 - آئين‌نامه سازماني، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و‌امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي‌به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.‌به‌كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين‌نامه ممنوع مي‌باشد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 78 مكرر 2>بند 9 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 78 مكرر 3 ‌ماده 78 مكرر 3 - شوراي عالي استانها موظف است حداكثر يك سال پس از‌تشكيل، ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌دولتي انجام مي‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري‌ها مي‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاري آن امور به شهرداري‌ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 78 مكرر 2>بند 10 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 78 مكرر 3 ‌ماده 78 مكرر 3 - شوراي عالي استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌دولتي انجام مي‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري‌ها مي‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاري آن امور به شهرداري‌ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 79>تبصره 2 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 74 ماده 74 - شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل كاركنان دهياري‌ها، شهرداري‌ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و‌مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي‌تابعه ممنوع مي‌باشد. ساختار جايگزين
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 3 ساختار الحاقي مكرر
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 3>تبصره 1 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 3>تبصره 2 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 80 ماده 80 - مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفته‌از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد و در صورتي كه مسؤولين‌ذي‌ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از‌تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع‌رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع‌مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف پانزده روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 80>تبصره 2 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 80>تبصره 3 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 80>تبصره 1 تبصره - اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي‌شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و‌در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط يا‌شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا‌عاليترين مقامات دستگاههاي ذي‌ربط صورت مي‌گيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اين‌قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82 ماده 82 - چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را‌از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه‌موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا‌انجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا، سلب‌عضويت مي‌گردد: 1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا‌فرماندار و درمورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و‌تصويب شوراي حل اختلاف استان. 2 - در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار و‌درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي. ساختار جايگزين
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82>بند 1 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82>بند 2 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82>بند 3 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82>بند 4 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82>بند 5 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82>بند 6 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82>بند 7 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82>تبصره 1 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82>تبصره 2 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82>تبصره 3 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82>بند 8 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 2 ماده 82 مكرر 1 - غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و‌تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي‌شود : 1- شوراي روستا و شهر ‌دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي. 2 - شوراي بخش ‌هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي. 3 - شوراي شهرستان ‌شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي. 4 - شوراي استان ‌چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.> 5 - شوراي عالي استانها ‌سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.
اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 1 ساختار الحاقي مكرر
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 1>تبصره ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 4 ماده 82 مكرر 2 - رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون‌ رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و آئين‌نامه اجرائي آن صورت مي‌گيرد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 4 ماده 82 مكرر 4 - رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون‌ رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و آئين‌نامه اجرائي آن صورت مي‌گيرد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل پنجم>ماده 93 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل پنجم>ماده 97 ماده 94 - وزارت كشور مسوول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آئين‌ نامه‌ هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيات وزيران موظف ‌است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آئين ‌نامه‌ هاي مذكور را تصويب نمايد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل پنجم>ماده 94 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل پنجم>ماده 98 ماده 95 - هرگونه اصلاح در آئين‌نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط‌وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل پنجم>ماده 95 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 78 مكرر 4 ‌ماده 78 مكرر 4 - كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرائي‌ذي‌ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و درمورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي‌اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 78 مكرر 5 ‌ماده 78 مكرر 5 - استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و‌كميته‌هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (‌بجز كميته برنامه‌ريزي شهرستان) كه در‌سطح منطقه تشكيل مي‌دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان‌به‌عنوان عضوناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند. اصلاحي
9 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل سوم>ماده 78 مكرر 6 ماده 78 مكرر 6 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از‌طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي‌صلاح رسيدگي مي‌شود. اصلاحي
8 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 9 ماده 9 - چنانچه يك يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاي ‌شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل‌مي‌شود. اصلاحي
8 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 9>تبصره تبصره - در شهرهاي جديدالتأسيس (‌به تشخيص وزارت كشور) انتخابات شوراي ‌شهر براي بقيه دوره چهارساله برگزار مي‌شود. اصلاحي
8 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 11>تبصره 2 تبصره 2 - شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي‌شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشكيل مي‌شود. منسوخه
8 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 13 ماده 13 - در صورت دعوت شوراي بخش از بخشدار، شوراي شهر مركز شهرستان‌يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار، شوراي استان از استاندار، يا ساير مسؤولين‌اجرايي سطوح فوق‌الذكر، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين‌دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد. اصلاحي
8 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 14>تبصره 2 تبصره 2 - حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها، شوراي عالي‌استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود. منسوخه
8 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 14>تبصره 2 تبصره 3 - شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه‌فوق‌العاده مي‌باشد. اصلاحي
8 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 14>تبصره 3 تبصره 4 - وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي‌غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي‌و ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت مي‌نمايند. اصلاحي
8 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 15 مكرر ساختار الحاقي مكرر
8 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل اول>ماده 16 مكرر ماده 16 مكرر - در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء‌شوراهاي شهرستان، استان و عالي استانها، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد‌جايگزين شود. اصلاحي
8 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1386/08/27 فصل >بخش الف>ماده 18>تبصره تبصره - در انتخابات ميان‌دوره‌اي، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در‌انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در انتخابات شركت نكرده باشند. اصلاحي
7 قانون اصلاح تبصره ( 2 ) ماده ( 71 ) قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1383/10/27 فصل سوم>ماده 71>تبصره 2 تبصره 2 - شهردار نمي‌ تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد. اصلاحي
6 قانون اصلاح تبصره (3) ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران 1382/08/04 فصل سوم>ماده 71>تبصره 3 تبصره 3 - نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير‌ شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌ گيرد. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 1 مكرر ساختار الحاقي مكرر
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 15 ماده 15 - جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي ‌يابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر مي‌ باشد. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 69>بند 1 1 - اجراي تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 69>بند 2 2 - همكاري با نيروهاي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظيفه عمومي و حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 8 ماده 8 - تعداد اعضاي علي‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزين‌اكثريت قرار مي‌گيرند.
‌در صورتي كه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضاي اصلي و علي‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضاي اصلي به عنوان اعضاي علي‌البدل انتخاب‌مي‌شوند و در صورتي كه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.
اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 10 مكرر ساختار الحاقي مكرر
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 10 مكرر>تبصره 1 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 10 مكرر>تبصره 2 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 10 مكرر>تبصره 3 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 12 ماده 12 - شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات كشوري تشكيل ميشود كه به ترتيب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاريف و ‌ضوابط تقسيمات كشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 14 مكرر ساختار الحاقي مكرر
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 14 مكرر>تبصره 1 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 14 مكرر>تبصره 2 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 14 مكرر>تبصره 3 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 68>بند ب ب - بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي موجود در روستا و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در اين زمينه‌ ها و ارائه آن ‌به مقامات مسوول ذيربط. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 68>بند ج ج - جلب مشاركت و خودياري مردم و همكاري با مسوولين اجرايي وزارتخانه‌ ها و سازمانهايي كه در ارتباط با روستا فعاليت مي‌ كنند و ايجاد ‌تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آنها. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 68>بند ط ط - ايجاد زمينه مناسب جهت اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمين بهداشت محيط. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 68>بند ل ل - جلب مشاركت و همكاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 68>بند ن ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 68>بند س ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 68>بند ع ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 68>بند ف ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 68>بند ص ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 68 مكرر ساختار الحاقي مكرر
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 69 ماده 69 - وظايف دهيار به شرح زير ميباشد: اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 69>بند 4 4 - مراقبت و حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و داراييهاي روستا. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 69>بند 5 5 - همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 69>بند 6 6 - مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 69>بند 7 7 - همكاري موثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت مواليد و متوفيات. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 69>بند 8 8 - همكاري موثر با مسوولين ذيربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده و حريم روستا. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 69>بند 3 3 - اعلام فرامين و قوانين دولتي. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 69>بند 9 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 69>بند 10 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 69>بند 10>تبصره ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 70 ماده 70 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش به شرح زير است: ساختار جايگزين
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 70>بند 1 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 70>بند 1>تبصره ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 70>بند 3 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 70>بند 4 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 70>بند 5 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 70>بند 6 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 70>بند 7 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 70>بند 8 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 كتاب دوم>باب سوم>فصل دوم>ماده 252 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 70>بند 9 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 كتاب دوم>باب سوم>فصل سوم>ماده 263>تبصره ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 كتاب دوم>باب سوم>فصل سوم>ماده 265>تبصره ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 75 ماده 75 - كليه اموال منقول و غيرمنقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است و نيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق ‌بودجه شهرداري همان شهر تأمين ميگردد. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 76 ماده 76 - به استثناي مواردي كه مربوط به شهرداري مي ‌باشد وظايف شوراي اسلامي شهرك همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 ماده 78 - شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظف ‌اند يك نسخه از كليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار‌ حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند. ساختار جايگزين
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78>بند 1 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78>بند 2 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 كتاب دوم>باب پنجم>فصل اول>ماده 278 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78>بند 3 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78>بند 4 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78>بند 5 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 كتاب دوم>باب پنجم>فصل دوم>ماده 281 ماده 74 - شوراي شهر و يا هر يك از اعضاء حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آنها دستور بدهند. ساختار جايگزين
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 كتاب دوم>باب پنجم>فصل دوم>ماده 289 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 كتاب دوم>باب پنجم>فصل دوم>ماده 290 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 كتاب دوم>باب پنجم>فصل دوم>ماده 291 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 1 ساختار الحاقي مكرر
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 1>بند 1 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 1>بند 1>تبصره ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 1>بند 2 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 1>بند 3 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 1>بند 4 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 1>بند 5 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 1>بند 6 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 2 ساختار الحاقي مكرر
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 2>بند 1 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 2>بند 2 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 2>بند 3 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 2>بند 4 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 2>بند 5 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 2>بند 6 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 2>بند 7 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 2>بند 8 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 3 ساختار الحاقي مكرر
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 4 ساختار الحاقي مكرر
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 5 ساختار الحاقي مكرر
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل چهارم>ماده 79 ماده 79 - به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هياتهائي بنام هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ‌ترتيب زير تشكيل ميشود: ساختار جايگزين
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل چهارم>ماده 79>بند 1 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل چهارم>ماده 79>بند 2 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل چهارم>ماده 79>بند 3 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل چهارم>ماده 79>تبصره 1 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 2 ساختار الحاقي مكرر
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 4 ساختار الحاقي مكرر
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 2>تبصره 1 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 2>تبصره 2 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل پنجم>ماده 98 ساختار الحاقي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل پنجم>ماده 85 ماده 85 - هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي شهر و شهرك و بخش بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل‌ شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود. اصلاحي
5 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 78 مكرر 6 ساختار الحاقي مكرر
4 قانون اصلاح مواد (1) ، (2) و (7) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/05/05 فصل اول>ماده 1 ماده 1 - به منظور پيشبرد سريع برنامه ‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك بر اساس مقررات اين قانون تشكيل مي‌ شود. اصلاحي
4 قانون اصلاح مواد (1) ، (2) و (7) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/05/05 فصل اول>ماده 2 ماده 2 - مقصود از «شورا» در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك مي ‌باشد. اصلاحي
4 قانون اصلاح مواد (1) ، (2) و (7) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/05/05 فصل اول>ماده 7 ماده 7 - تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و شهرك به شرح زير تعيين مي ‌شود: اصلاحي
4 قانون اصلاح مواد (1) ، (2) و (7) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/05/05 فصل اول>ماده 7>بند الف الف - شهرك ها از دويست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا، 5 نفر. اصلاحي
4 قانون اصلاح مواد (1) ، (2) و (7) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/05/05 فصل اول>ماده 7>بند ب ب - شهرهاي تا 50 هزار نفر، 5 نفر. اصلاحي
4 قانون اصلاح مواد (1) ، (2) و (7) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/05/05 فصل اول>ماده 7>بند ج ج - شهرهاي بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت، 7 نفر. اصلاحي
4 قانون اصلاح مواد (1) ، (2) و (7) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/05/05 فصل اول>ماده 7>بند د د - شهرهاي بيش از 200 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت، 9 نفر. اصلاحي
4 قانون اصلاح مواد (1) ، (2) و (7) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/05/05 فصل اول>ماده 7>بند ه هـ - شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، 11 نفر. اصلاحي
4 قانون اصلاح مواد (1) ، (2) و (7) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/05/05 فصل اول>ماده 7>بند و و - شهر تهران، 15 نفر. اصلاحي
4 قانون اصلاح مواد (1) ، (2) و (7) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/05/05 فصل اول>ماده 7>تبصره تبصره - ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش ب>ماده 31 ماده 31 - در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي ‌البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و بيش از شش ماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميان دوره ‌اي جهت تكميل تعداد ‌اعضاي اصلي و علي ‌البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش ب>ماده 28 ماده 28 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند: 1 - رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس ‌قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان ‌عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ‌سازمان بازرسي كل كشور، شاغلين نيروهاي مسلح، روساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي ‌جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، روساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس‌ جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام، ‌روساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي ‌ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ‌ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير روسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشور ‌تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 2 - استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات‌ كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، روساي دانشگاهها، روساي بانكها، روسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و‌ شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌ نمايند و ساير روسا، مديران و ‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحومند، مگر آنكه دو ماه ‌قبل از ثبت ‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 3 - شهرداران و مديران مناطق و موسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن از عضويت در‌ شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت ‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش الف>ماده 17 مكرر ساختار الحاقي مكرر
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش الف>ماده 17 ماده 17 - انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر و شهرك به صورت مستقيم، عمومي، با راي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود.
اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش الف>ماده 18>تبصره ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش د>ماده 58 ماده 58 - در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به ‌پيشنهاد هيات نظارت استان و تاييد هيات مركزي نظارت خواهد بود. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش د>ماده 58>تبصره ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش ج>ماده 48 ماده 48 - نظر هياتهاي اجرائي شهرستان، بخش مبني بر تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد هياتهاي نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، هيات نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند نظر هيات اجرائي ملاك عمل خواهد بود. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش ج>ماده 32 ماده 32 - به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، هيات اجرايي شهرستان، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت ‌احوال، رئيس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل مي ‌شود. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش ج>ماده 32>تبصره 1 تبصره - براي تعيين هفت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرها و شهركهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تاييد هيات نظارت شهرستان، از آنان دعوت بعمل مي ‌آورد. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش ج>ماده 32>تبصره 2 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش ج>ماده 33>تبصره 1 تبصره - براي تعيين شش نفر معتمدان هيات اجرائي، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و ‌پس از تأييد هيات نظارت بخش، از آنها دعوت بعمل مي ‌آورد. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش ج>ماده 34 ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده،‌ پس از حضور دو سوم مدعوين (حداقل 17 نفر) از بين خود به ترتيب هفت و شش نفر را بعنوان معتمدان اصلي و هفت و شش نفر را بعنوان ‌معتمدان علي ‌البدل هيأت اجرائي شهرستان و بخش با راي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي ‌نمايند. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش ج>ماده 35 ماده 35 - فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هفت و شش نفر معتمد اصلي را براي شركت در جلسات هيات اجرائي ‌انتخابات دعوت نمايد. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 16 ماده 16 - اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري حوزه‌هاي انتخابيه و با‌رياست مسن‌ترين اعضا تشكيل مي‌شود و از بين خود يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك مشي انتخاب مي‌نمايند. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 3 ماده 3 - دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 3>تبصره ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 9 ماده 9 - هرگاه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند، از اعضاي علي ‌البدل براي عضويت در شورا به ترتيب آراء دعوت ميشود. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 9>تبصره ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 11 ماده 11 - در صورت دعوت شوراهاي اسلامي روستا از دهيار، شهركها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركز شهرستان از‌ فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شوراي مربوط مي ‌باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه انجام‌ پذيرد. در صورت خودداري مقامات مذكور از شركت در جلسات شوراي مربوط بدون عذر موجه، توسط مسوول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 11>تبصره 1 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 11>تبصره 2 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 13 ماده 13 - در مجتمع ‌هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن به صورت مستقل يا‌ آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورائي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل ميگردد. ساختار جايگزين
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 14 ماده 14 - هر فرد مي‌ تواند فقط عضو يك شورا باشد. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 14>تبصره 1 تبصره - اعضاي شوراي اسلامي روستا كه به عضويت اصلي يا علي ‌البدل شوراي اسلامي بخش انتخاب مي ‌شوند از شمول اين ماده مستثني هستند. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 14>تبصره 2 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 14>تبصره 2 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 14>تبصره 3 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل اول>ماده 16 مكرر ساختار الحاقي مكرر
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش ج>ماده 36>تبصره 3 تبصره 3 - در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي‌ البدل، اكثريت حاصل نگرديد، اعضاي اداري هيات اجرائي بقيه معتمدان (به ترتيب 11 و 13‌ نفر) را دعوت نموده تا كسري اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش ج>ماده 38>تبصره تبصره - در صورتيكه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضاء هيات اجرائي موظفند، موضوع را صورتجلسه كرده و ‌مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش د>ماده 59 ماده 59 - اقدامات هيات نظارت شهرستان و هيات نظارت استان نافي اختيارات هيات مركزي نظارت نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم ‌الاجرا است. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 71>بند 30 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 71>بند 30>تبصره 1 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 71>بند 31 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 71>بند 32 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 71>بند 33 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 71>بند 34 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 74 ماده 74 - شوراي شهر و يا هر يك از اعضاء حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آنها دستور بدهند. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 74>تبصره 1 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم>ماده 74>تبصره 2 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل چهارم>ماده 80 ماده 80 - در صورتيكه مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد مسوولان اجرائي مربوط ميتوانند با ذكر مورد و بطور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر ‌نمايند. شورا موظف است يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي‌ كه شورا در ‌بررسي مجدد از راي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع به هيات حل اختلاف استان ارجاع ميشود. هيات مزبور مكلف ‌است ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. نظريه اين هيات در صورتيكه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تاييد‌ هيات مركزي حل اختلاف قطعي و لازم‌ الاجراء خواهد بود. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل چهارم>ماده 80>تبصره 1 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل چهارم>ماده 82 ماده 82 - سلب عضويت در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش و شهرك، با تصويب هيات حل اختلاف استان و در مورد شوراي شهرها با‌ پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيات حل اختلاف مركزي خواهد بود. فرد يا افراديكه سلب عضويت ميگردند ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و راي آن قطعي و ‌لازم ‌الاجراء خواهد بود. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل چهارم>ماده 82>تبصره 1 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل چهارم>ماده 82>تبصره 2 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش ج>ماده 33 ماده 33 - براي برگزاري انتخابات شوراهاي روستا، هيأت اجرائي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسوول جهاد سازندگي بخش و يا معاون مدير جهاد سازندگي شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي ‌شود. اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش ج>ماده 33>تبصره 2 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل سوم فصل سوم - وظايف شوراها اصلاحي
4 قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/06 فصل >بخش ب>ماده 26 ماده 26 - انتخاب ‌شوندگان هنگام ثبت ‌نام بايد داراي شرايط زير باشند: الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران. ب - حداقل سن 25 سال تمام. ج - سكونت حداقل يك سال متصل به زمان اخذ راي در محل. د - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه. هـ - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. و - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافي. اصلاحي
3 قانون اصلاح مواد (1) ، (2) و (7) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/05/05 فصل اول>ماده 7>بند ز ساختار الحاقي
3 قانون اصلاح مواد (1) ، (2) و (7) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/05/05 فصل اول>ماده 7>بند ح ساختار الحاقي
3 قانون اصلاح مواد (1) ، (2) و (7) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/05/05 فصل اول>ماده 7>بند ط ساختار الحاقي
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06 فصل سوم>ماده 71>تبصره 1>تفسير تفسير

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06
2 قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/06

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب