}

قانون شهرداري

مصوب 1334/04/11 كميسيون مشترك مجلسين


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر
31 قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور 1396/01/30 فصل نهم>ماده 109 ماده 109 - شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود. ‌ منسوخه
30 قانون هواي پاك 1396/04/25 فصل ششم>ماده 55>بند 20 20) جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه بنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه‌ها - كارگاهها - گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دكانها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه ميسازند و‌اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و بطور كلي تمام مشاغل و كسب‌هائي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع‌ حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره‌هاي آجر و گچ و آهك ‌پزي و خزينه گرمابه‌هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد‌ و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد ميكند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد‌و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد. اصلاحي
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 52 ماده 52 - حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي‌ شود براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان به پيشنهاد‌وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد. اصلاحي
28 اصلاح ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1392/03/11 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77 ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض بكميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر‌ارجاع ميشود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي‌هائيكه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا بوسيله‌اداره ثبت قابل وصول ميباشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در‌نقاطيكه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يكنفر را بنمايندگي دادگستري تعيين مينمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده ‌انجمن از طرف شوراي شهرستان بعمل خواهد آمد. اصلاحي
25 رد تصويب‏نامه شماره 8436 ـ3/6/1342 دولت راجع به درجه بندي و حقوق مأمورين آتش نشاني 1344/02/13 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 58>تبصره 2 تبصره ـ وزارت كشور موظف است به منظور تثبيت وضع خدمت مأمورين آتش نشاني و درجه بندي و تعيين ميزان حقوق و مزاياي آنها آئين‌نامه لازم با نظر اداره كل بازنشستگي كشوري تهيه و براي اجرا به‌شهرداري هائي كه داراي كادر فني آتش نشاني مي‌باشند ابلاغ نمايند منسوخه
24 تصويب‏نامه دولت راجع به درجه بندي و حقوق مأمورين آتش نشاني 1342/06/20 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 58>تبصره 2 ساختار الحاقي
23 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور 1352/11/07 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68 ماده 68 - بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري باستثناي موارد زير كه از محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد.
1 - ده درصد سهم بهداري.
2 - سه درصد سهم آموزش و پرورش.
3 - چهار درصد براي مبارزه با بيسوادي كه از طريق كميته ملي پيكار با بيسوادي بمصرف خواهد رسيد.
4 - سه درصد براي امور تربيت بدني و پيش آهنگي.
5 - يك و نيم درصد سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تأسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب ديماه 1344. ‌
براي تأمين هزينه‌هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي كه بموجب قانون بعهده شهرداريها محول است‌ بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت‌ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد
اصلاحي
23 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور 1352/11/07 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80 ماده 80 - شهرداريها مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك بامور بهداري و 5 درصد از كليه درآمد مستمر‌وصولي ساليانه خود را براي كمك بامور فرهنگي شهر (‌موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق‌تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائي هاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند. اصلاحي
21 قانون تفسير بند 3 ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره بعنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها 1373/07/10 فصل نهم>ماده 99>تفسير تفسير
18 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران 1351/12/22 فصل نهم>ماده 97 ‌ماده 97 - بمنظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشه‌هاي مربوط به امر شهرسازي شورائي بنام شورايعالي شهرسازي تشكيل ‌ميشود اعضاء شورا و حدود وظايف و تكاليف شورايعالي شهرسازي طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه مشتركا از طرف وزارت كشور و وزارت آباداني ‌و مسكن تهيه و بتصويب هيات دولت خواهد رسيد. منسوخه
18 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران 1351/12/22 فصل نهم>ماده 98 ‌ماده 98 – شهرداري ها مكلفند با راهنمائي و طبق موازين مصوب شورايعالي شهرسازي راساً يا از طريق سازمان مذكور در ماده 62 نقشه جامع‌ شهرسازي را كه شامل منطقه‌ بندي - نحوه استفاده از زمين تعيين مناطق صنعتي - بازرگاني - اداري - كشاورزي - مسكوني - تأسيسات عمومي و‌ساير نيازمنديهاي عمومي شهر باشد تهيه و پس از تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييد شورايعالي شهرسازي ارسال و سپس و بموقع اجرا بگذارند. منسوخه
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث الف>ماده 7>تبصره ‌تبصره - جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن اضافه‌ يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد. اصلاحي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث ب>ماده 8 ماده 8 - انتخاب‌كننده بايد واجد شرايط زير باشد:
1 - تابعيت ايران
2 - داشتن لااقل بيست سال تمام شمسي.
3 - توطن در محل انتخاب و يا لااقل سكونت در آن جا از ششماه قبل از انتخابات و يا آنكه شخصاً در آن حوزه بكسب و يا حرفه معيني اشتغال‌داشته باشد و در صورتيكه محل سكني و محل كسب يا حرفه مختلف باشد فقط محل سكني معتبر است.
4 - عدم محكوميت بجنايت يا جنحه‌ايكه موجب محروميت از حقوق اجتماعي است.
5 - محجور نبودن و عدم محكوميت بورشكستگي بتقصير.
اصلاحي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9 ماده 9 ) انتخاب‌شونده بايد داراي شرايط زير باشد:
1 - تابعيت ايران.
2 - داشتن سي سال تمام شمسي.
3 - توانائي خواندن و نوشتن فارسي باندازه كافي.
4 - لااقل سه سال ساكن محل انتخاب باشد.
5 - عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
6 - محجور نبودن و عدم محكوميت بورشكستگي بتقصير.
اصلاحي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث ب>ماده 11 ماده 11 - از اشخاصيكه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آن كسيكه رأي او بيشتر است ميتواند عضويت يك انجمن را دارا‌باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها بحكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستين ‌جلسه انجمن بحكم قرعه يكنفر ابقاء مي‌شود و بجاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده‌اند از شخص و يا اشخاصي كه بعد از آنها رأيشان بيشتر‌است دعوت خواهد شد. اصلاحي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14 ماده 14 - فرماندار يا بخشدار حداكثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت كشور اعلاني بمضمون زير در هر حوزه انتخابيه منتشر ميكند. ‌ داوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را حداكثر تا پانزده روز از تاريخ صدور آگهي شخصاً يا بوسيله اشخاص ديگر بفرمانداري(يا‌بخشداري) كتبي اطلاع دهند و براي اينكه داوطلب نمايندگي شناخته شوند بايد در شهرهائيكه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد يكصد‌نفر و در شهرهائيكه بيش از يكصد هزار نفر جمعيت دارد پنجاه نفر و در شهرهائيكه بيش از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد سي نفر و در شهرهائيكه تا‌پنجاه هزار نفر جمعيت دارد بيست نفر آنها را معرفي كنند. ‌معرفي‌ كنندگان بايد واجد شرايط انتخاب ‌كننده بوده و برگ انتخاباتي داشته باشند و معرفي‌نامه‌اي طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت كشور تهيه خواهد‌شد بفرمانداري يا بخشداري تسليم كنند فرماندار يا بخشدار طبق مقررات ماده 15 اين قانون اسامي واجدين شرايط را در حوزه انتخابيه اعلان ميكنند‌و رأي ‌دهندگان در موقع رأي دادن فقط مي‌توانند بآنان رأي دهند. اصلاحي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14>تبصره تبصره - چنانچه قبل از تشكيل انجمن نظارت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار براي اطلاع‌رأي‌دهندگان اعلام ميشود داوطلب مستعفي حق استرداد استعفاء خود را ندارد. منسوخه
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15 ماده 15 - پس از انتشار اعلان اسامي داوطلبان نمايندگي فرماندار يا بخشدار بلافاصله كميسيوني مركب از خود و رئيس دادگاه شهرستان يا بخش و‌رئيس بهداري و رئيس آموزش و پرورش (‌يا قائم مقام آنان در صورت غيبت يا نبودن در محل) و يك نفر معتمد محل تشكيل داده بدواً كميسيون بصلاحيت داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي واجدين شرايط در حوزه انتخابيه را اعلان ميكند و رأي ‌دهندگان فقط ميتوانند بآنان رأي ‌بدهند سپس كميسيون پانزده نفر از طبقات زير:
1- علماء
3 - استادان دانشكده‌ها و دبيران و پزشكان و مهندسين و وكلاي دادگستري
3 - بازرگانان و پيشه‌وران
4 – كشاورزان
5 - كارگران. ‌
از هر طبقه سه نفر كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعوت ميكنند تا آنان هفت نفر را بعنوان عضو اصلي و هفت نفر را بعنوان عضو‌علي‌البدل از بين خود يا خارج في‌المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات به اكثريت نسبي و با رأي مخفي انتخاب كنند در انتخاب مزبور حضور‌دو ثلث از مدعوين كافي خواهد بود.
اصلاحي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15>تبصره 1 ‌تبصره 1 - در نقاطيكه ادارات دادگستري يا بهداري يا آموزش و پرورش نباشد بجاي آنان از رؤساي ساير ادارات يا معتمدين محل براي تشكيل ‌كميسيون پنج نفري دعوت ميشود تا وظائف مقرره را انجام دهند و همچنين در صورتيكه يك يا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد‌كسري عده از ساير طبقات انتخاب مي‌شود. ‌ اصلاحي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15>تبصره 2 تبصره 2 - در محلي كه انجمن ولايتي باشد دو نفر از اعضاء انجمن بانتخاب آن انجمن جزء انجمن نظارت خواهند بود و بنا بر اين مدعوين فقط‌پنج نفر را انتخاب ميكنند و هفت نفر هم براي عضويت علي‌البدل انتخاب ميشود. اصلاحي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15>تبصره 3 تبصره 3 - شهرهائيكه جمعيت آنان كمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوين براي انتخاب هيأت نظارت از هر طبقه دو نفر خواهد بود. اصلاحي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15>تبصره 4 ساختار الحاقي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث ج>ماده 16 ماده 16 - كسانيكه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جزو طبقات پنجگانه و معتمدين محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولي هر داوطلب‌ ميتواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماينده‌اي به انجمن نظارت و شعب معرفي كند. اصلاحي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث ج>ماده 19 ماده 19 - براي تسهيل و تسريع در امر انتخابات انجمن هاي نظارت حوزه انتخابيه مكلفند بتعداد لازم شعب فرعي جداگانه مركب از پنج نفر از‌اهالي همان محل كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تشكيل داده انتخاب حوزه‌هاي فرعي را انجام دهند. اصلاحي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21 ماده 21 - انجمن نظارت و شعب آن غير قابل انحلال است مگر آنكه اسباب تعطيل و تعويق انتخابات را فراهم كنند و يا بر خلاف وظايفي كه بر‌طبق اين قانون بعهده انجمن گذاشته شده عمل نمايند در اين صورت اگر اخلال از طرف شعبه باشد بنا بر نظر اكثريت انجمن با موافقت فرماندار يا‌بخشدار شعبه مزبور منحل ميشود و اگر از طرف انجمن باشد فرماندار يا بخشدار با موافقت كميسيون پنج‌نفري و ضمن تنظيم صورتمجلس كه حاكي‌از دلائل انحلال و كيفيت اخلال در انجمن باشد اعضاء علي‌البدل را براي ادامه امر انتخابات دعوت مينمايد و در صورتيكه از آن اقدام نيز نتيجه‌حاصل نشود بترتيب مقرر در ماده 15 اعضاء جديدي براي تشكيل انجمن نظارت معين خواهد شد. بهر حال اين تشريفات نبايد از 3 ماه تجاوز‌كند. اصلاحي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22 ماده 22 - هر گاه در اثناء جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن بجلسات تعلل و يا از حضور استنكاف نمايند مادام كه اكثريت‌باقي است جريان امر تعقيب و بعضو يا اعضاء مذكور اخطار ميشود كه حضور يابند چنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف و تعلل‌خود باقي باشد انجمن با اطلاع فرماندار يا بخشدار يك يا چند نفر از اعضاء علي‌البدل را بحكم قرعه براي عضويت انجمن دعوت مينمايد و اگر‌اكثريت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنكاف نمايند و يا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداري كنند فرماندار يا بخشدار علل و‌موجبات آنرا تحقيق و در رفع محظور اهتمام مينمايد و در صورتيكه اهتمام فرماندار يا بخشدار مؤثر نشود و اكثريت اعضاء انجمن يا تمام اعضاء‌انجمن اعم از اصلي و علي‌البدل همچنان استنكاف و يا استعفاء نمايند و يا بواسطه فقدان اكثريت انجمن منجر بانحلال شود كميسيون مقرر در ماده15 در تجديد اعضا انجمن نظارت اقدام مينمايد و اشخاصي موجبات تعطيل و تعويق و انحلال انجمن را فراهم كرده باشند بر طبق ماده 87 اين‌قانون مورد تعقيب قرار خواهند گرفت. اصلاحي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث د>ماده 23 ماده 23 - همينكه انجمنهاي نظارت انتخاب و تشكيل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعيين نمودند هر يك از انجمن ها اعلاني تنظيم نموده و‌بنسبت اهميت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع بأخذ رأي در تمام حوزه مربوط بخود منتشر ميسازند اعلان مزبور حاوي مطالب ذيل خواهد‌بود: 1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام شعب در يك روز جمعه بعمل آيد و كمتر از 6 ساعت و بيش از هشت‌ساعت نباشد. ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الي 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود. 2 - شرايط انتخاب‌كنندگان. 3 - عده نمايندگاني كه بايد در آن حوزه انتخاب شوند. 4 - اسامي داوطلبان آن حوزه كه قبلاً كميسيون 5 نفري به وضع آنها رسيدگي نموده و اسامي آنها اعلان شده است. اصلاحي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل دوم>مبحث د>ماده 30 ‌ماده 30 - ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همانروز شروع شود تعيين و اگر از انتخاب ‌كنندگان يا‌انتخاب‌ شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفته به اطلاع انجمن نظارت مي‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء يك‌هفته شكايتي نمي‌پذيرد و منتهي ظرف يكهفته بشكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي ميكند در صورتيكه شكايت وارد باشد و‌ثابت شود كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته و يا منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 9 نيست مراتب را در صورت ‌مجلس ذكر ميكند‌ و آنرا بوسيله فرماندار يا بخشدار بوزارت كشور اعلام مينمايد و آن وزارتخانه بلافاصله ترتيب تجديد انتخاب جانشين منتخب يا منتخبين را كه ‌مردود شناخته شده‌اند ميدهد. اصلاحي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل سوم>مبحث ب>ماده 39>تبصره ساختار الحاقي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل نهم>ماده 114 ساختار الحاقي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل نهم>ماده 115 ساختار الحاقي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل نهم>ماده 115>تبصره 1 ساختار الحاقي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل نهم>ماده 115>تبصره 2 ساختار الحاقي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل نهم>ماده 115>تبصره 3 ساختار الحاقي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل نهم>ماده 115>تبصره 4 ساختار الحاقي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل نهم>ماده 116 ساختار الحاقي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل نهم>ماده 116>تبصره 1 ساختار الحاقي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل نهم>ماده 116>تبصره 2 ساختار الحاقي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل نهم>ماده 117 ساختار الحاقي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل نهم>ماده 118 ساختار الحاقي
17 قانون اصلاح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق 6 ماده به آن 1355/04/15 فصل نهم>ماده 119 ساختار الحاقي
16 قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري 1390/01/28 فصل نهم>ماده 101 ‌ماده 101 - اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه‌قبلاً بتصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌ايكه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه ‌مينمايد و براي تصويب بشهرداري در قبال رسيد تسليم ميكند‌ بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود.
‌در صورتيكه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را بمالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌هاي‌ كه مالك ارائه مينمايد عمل تفكيك را انجام دهند. ‌
معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق بشهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان بصاحبان آن پرداخت‌نخواهد كرد. ‌
ساختار جايگزين
16 قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري 1390/01/28 فصل نهم>ماده 101>تبصره 1 ساختار الحاقي
16 قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري 1390/01/28 فصل نهم>ماده 101>تبصره 2 ساختار الحاقي
16 قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري 1390/01/28 فصل نهم>ماده 101>تبصره 3 ساختار الحاقي
16 قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري 1390/01/28 فصل نهم>ماده 101>تبصره 4 ساختار الحاقي
16 قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري 1390/01/28 فصل نهم>ماده 101>تبصره 5 ساختار الحاقي
16 قانون الحاق يك بند و 3 تبصره بعنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها 1372/12/01 فصل نهم>ماده 99 ماده 99 - شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:
1 - تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.
2 - تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه ‌بندي و تفكيك اراضي - خيابان‌كشي - ايجاد باغ و ساختمان - ايجاد كارگاه و كارخانه و‌همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص بحريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.
‌حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و بموقع اجراء گذاشته‌ خواهد شد. ‌
اصلاحي
16 قانون الحاق يك بند و 3 تبصره بعنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها 1372/12/01 فصل نهم>ماده 99>تبصره 1 تبصره 1 - تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تأثيري نخواهد داشت. اصلاحي
16 قانون الحاق يك بند و 3 تبصره بعنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها 1372/12/01 فصل نهم>ماده 99>تبصره 2 ‌تبصره 2 - عوارضيكه از عقد قراردادها عايد ميگردد بايستي تماماً بشهرداريهاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد. ‌ اصلاحي
16 قانون الحاق يك بند و 3 تبصره بعنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها 1372/12/01 فصل نهم>ماده 99>تبصره 3 ساختار الحاقي
15 لايحه قانوني اصلاح تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري 1358/06/27 فصل نهم>ماده 100>تبصره 2 ‌تبصره 2 - اقدامات شهرسازي خارج از محدوده شهرها بايد با موافقت وزارت كشور باشد. اصلاحي
15 لايحه قانوني اصلاح تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري 1358/06/27 فصل نهم>ماده 100>تبصره 3 ‌تبصره 3 - مهندسان ناظر ساختمانها مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختمانهائيكه به مسئوليت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با ‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات ‌فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را بموقع بشهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در‌كميسيون مندرج در تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و‌ساختماني منعكس نمايد.
شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني‌ حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتيكه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب‌ بوسيله كميسيون ماده 100 گردد، به حداكثر مجازات مذكور محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در‌پروانه اشتغال درج و در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلام ميگردد
‌مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي‌انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
‌در موارديكه شهرداري مكلف بجلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود ميتواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و‌در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
اصلاحي
15 لايحه قانوني اصلاح تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري 1358/06/27 فصل نهم>ماده 100>تبصره 4 ‌تبصره 4 - شهرداري مكلف است از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي دائر به صدور گواهي‌هاي مندرج در تبصره‌هاي 3 و 5 حداكثر ظرف يكماه گواهي‌مورد تقاضا را صادر و به متقاضي تسليم نمايد و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت كتباً به متقاضي اعلام كند. اصلاحي
15 لايحه قانوني اصلاح تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري 1358/06/27 فصل نهم>ماده 100>تبصره 5 ‌تبصره 5 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعي و رهني در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي‌ناتمام گواهي عدم وقوع تخلف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.
‌در مورد ساختمانهائي كه پروانه آن قبل از تصويب اين قانون صادر شده باشد در صورتيكه گواهي پايان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به‌اينكه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري باشد به انجام معامله رضايت دهد ثبت آن با تصريح مراتب فوق‌در سند بلامانع است.
‌در مورد ساختمانهائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهي شهرداري مبني بر اينكه ساختمان قبل از تاريخ‌مذكور ايجاد شده و يا احراز موضوع از طرف دفترخانه و يا رضايت طرف معامله باينكه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده100 قانون شهرداري باشد بانجام معامله با درج هر يك از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است.
اصلاحي
15 لايحه قانوني اصلاح تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري 1358/06/27 فصل نهم>ماده 100>تبصره 6 ‌تبصره 6 - در مورد ساختمانهائيكه تا تاريخ تقديم لايحه اين قانون (2535/11/24) پروانه ساختماني آنها براي سكونت صادر شده ولي بعلت ‌تبديل پاركينگ يا زيرزمين بمحل سكونت يا احداث ساختمان مسكوني اضافه بر پروانه، تصميم به تخريب آنها طبق تبصره يك ماده صد قانون‌شهرداري اتخاذ شده باشد يا موضوع به كميسيون ماده 100 احاله شده ولي منتهي به اتخاذ تصميم نگرديده و يا با احراز تخلف تا تاريخ مذكور به ‌كميسيون ماده 100 احاله نشده باشد در صورتيكه ساختمان مورد تخلف بديگري منتقل شده باشد شهرداري با دريافت حق پاركينگ مصوب انجمن‌شهر بميزاني كه در تاريخ تقديم لايحه اين قانون مقرر بوده است و در صورتيكه ساختمان مورد تخلف بديگري منتقل نشده و در ملكيت مالك باقي‌باشد بجز در مورد تبديل پاركينگ به محل مسكوني مشروط بر اينكه احداث پاركينگ در نقشه پيش‌بيني شده و تبديل مجدد آن به پاركينگ باصل‌ ساختمان لطمه اي وارد نسازد با دريافت دو برابر حق پاركينگ مذكور براي هر متر مربع مورد تخلف گواهي پايان ساختمان صادر و از تخريب مورد تخلف‌خودداري خواهد كرد.
‌در صورتيكه ساختمانهاي مذكور بديگري منتقل شده باشد منتقل‌اليه ميتواند وجوهي را كه از اين بابت به شهرداري پرداخت نموده از متخلف ‌مطالبه كند.
اصلاحي
15 لايحه قانوني اصلاح تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري 1358/06/27 فصل نهم>ماده 100>تبصره 7 ‌تبصره 7 - ساختمانهائيكه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري‌معاف ميباشد. اصلاحي
15 لايحه قانوني اصلاح تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري 1358/06/27 فصل نهم>ماده 100>تبصره 8 ‌تبصره 8 - در مورد آراء صادر از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت‌به آن رأي اعتراض نمايند، مرجع رسيدگي باين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاء آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي‌شركت داشته‌اند، رأي اين كميسيون قطعي است. ‌ اصلاحي
15 لايحه قانوني اصلاح تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري 1358/06/27 فصل نهم>ماده 100>تبصره 9 ساختار الحاقي
15 لايحه قانوني اصلاح تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري 1358/06/27 فصل نهم>ماده 100>تبصره 10 ساختار الحاقي
15 لايحه قانوني اصلاح تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري 1358/06/27 فصل نهم>ماده 100>تبصره 11 ساختار الحاقي
14 قانون الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره يك ماده 100 قانون شهرداريها 1352/05/17 فصل ششم>ماده 55>بند 2>تبصره 4 ساختار الحاقي
14 قانون الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره يك ماده 100 قانون شهرداريها 1352/05/17 فصل نهم>ماده 100>تبصره 1 تبصره 1 - در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي بدون پروانه يا خلاف مشخصات مندرج در‌پروانه ضرورت داشته باشد كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار - نماينده دادگستري شهرستان آن حوزه و نماينده انجمن شهر تشكيل و به ذينفع‌اعلام ميشود كه هر نوع توضيحاتي دارد ظرف ده روز كتباً ارسال و كميسيون تصميم لازم را ضمن تعيين ضرب‌الاجل مناسب صادر مينمايد و‌شهرداري مكلف است مراتب را به مالك ابلاغ نمايد هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداري رأسا اقدام و هزينه عمليات را طبق مقررات‌آئين‌نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت مينمايد. اصلاحي
13 قانون بودجه سال 1344 كل كشور 1343/12/27 فصل چهارم>ماده 45>بند 8 8 - تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن. اصلاحي
10 قانون نوسازي و عمران شهري 1347/09/07 فصل نهم>ماده 96>تبصره 4 ‌تبصره 4 - شهرداري و مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب ‌و توسعه معابر از بين ميرود طبق آئين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد پرداخت كند. در موارد فوق قيمت‌ملك با توجه بمبلغي كه بابت حق كسب و پيشه پرداخت ميشود معين خواهد شد. ‌ منسوخه
10 قانون نوسازي و عمران شهري 1347/09/07 فصل نهم>ماده 99>تبصره 3
تبصره 3 - عوارض ساختمانها و اراضي واقع در محدوده شهر كه خدمات شهري)‌آب - برق - نظافت - اسفالت) نسبت به آن ها انجام نشده فقط به ‌تناسب (5/1 خدمات انجام شده دريافت ميگردد.
منسوخه
10 قانون الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره يك ماده 100 قانون شهرداريها 1352/05/17 فصل ششم>ماده 55>بند 24>تبصره ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري 1354/07/29 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82 ماده 82 - شهرداريهائيكه درآمد ساليانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار وظائف فني سازمان مذكور در ماده 62 صدي‌دو از درآمد مستمر و جاري خود را در آخر هر ماه بسازمان مزبور بپردازند ليكن هزينه كاركنان اداري سازمان مزبور هيچگاه از 25 درصد كل درآمد‌ حاصل از اين طريق تجاوز نخواهد كرد. اصلاحي
9 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري 1354/07/29 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82>تبصره 1 ‌تبصره - از محل فوق به اشخاصيكه مستقيماً در خدمت سازمان مذكور نباشند و يا خدمت معيني براي آن سازمان انجام نداده‌اند بهيچ عنوان پاداشي ‌نميتوان پرداخت و بكارمندان و كاركنان سازمان مزبور بيش از ميزان پاداشي كه بكارمندان دولت داده ميشود پرداخت نخواهد شد. اصلاحي
9 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري 1354/07/29 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82>تبصره 2 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري 1354/07/29 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82>تبصره 3 ساختار الحاقي
9 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري 1354/07/29 فصل نهم>ماده 108 ‌ماده 108 - بمنظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه‌هاي بين‌المللي شهرداريها سازماني به نام اتحاديه شهرداريهاي‌كشور تشكيل خواهد شد كه اساسنامه آن بر حسب پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران تعيين ميگردد. اصلاحي
9 لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 آيين نامه مالي شهرداريها 1359/04/24 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82 ماده 82 - شهرداريهائيكه درآمد سالانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار هزينه‌هاي اتحاديه شهرداريهاي ‌كشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاري خود را هر ماه، مستقيماً باتحاديه مذكور پرداخت نمايند. ‌ منسوخه
9 لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 آيين نامه مالي شهرداريها 1359/04/24 فصل نهم>ماده 108 ماده 108 - بمنظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه‌هاي بين‌المللي شهرداريها و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي‌آموزشي و بررسي مسائل و مشكلات مشترك شهرداريها و ارائه راه‌حل‌ها و پيشنهادهاي مناسب زماني بنام اتحاديه شهرداريهاي كشور تشكيل ‌‌ميشود و اساسنامه آن وسيله وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد. ‌ منسوخه
7 لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداري 1358/09/21 فصل نهم>ماده 96>تبصره 2 تبصره 2 - سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه‌اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب انجمن‌شهر و تأييد استاندار يا فرماندار كل آن اراضي و ابنيه را در اختيار شهرداري بگذارند. اراضي و ابنيه و املاك مشمول اين تبصره در صورت تصويب‌هيئت دولت بلاعوض در اختيار شهرداريها گذارده ‌ميشود. ‌ اصلاحي
7 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري 1354/07/29 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 62>تبصره 1 تبصره 1 - سازمان مذكور در اين ماده مكلف است بمنظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداريهاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري‌ متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد. ‌
هزينه دفاتر مزبور از محل اعتبار 2% شهرداريها و كمك شهرداريهاي آن استان تأمين خواهد شد.
اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث ب>ماده 10>بند 1 1 - نخست‌وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين در تمام كشور و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونين آنها و‌رؤساي دادگاه‌ها و دادستانها و بازپرسان و رؤساي ادارات دولتي در حوزه مأموريت خود. اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث ب>ماده 10>بند 4 4 - هيچيك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههاي دولتي و شهرداري و بنگاههاي وابسته بدولت و كساني كه بنحوي از انحاء از شهرداري‌مستمراً حقوق و يا كمك مالي دريافت ميدارند در حوزه مأموريت خود نمي‌توانند انتخاب شوند مگر اينكه قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت يا‌بازنشسته شده يا استعفا داده باشند كه در اينصورت انتخاب آنان مانعي ند اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث ب>ماده 10>بند 4>تبصره 1 ساختار الحاقي
6 قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري 1356/06/08 فصل نهم>ماده 100>تبصره 3 ساختار الحاقي
6 قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري 1356/06/08 فصل نهم>ماده 100>تبصره 4 ساختار الحاقي
6 قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري 1356/06/08 فصل نهم>ماده 100>تبصره 5 ساختار الحاقي
6 قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري 1356/06/08 فصل نهم>ماده 100>تبصره 6 ساختار الحاقي
6 قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري 1356/06/08 فصل نهم>ماده 100>تبصره 7 ساختار الحاقي
6 قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري 1356/06/08 فصل نهم>ماده 100>تبصره 8 ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5 ماده 5 - حوزه هر شهرداري براي انتخاب نمايندگان انجمن بنسبت تقريبي جمعيت بحوزه‌ها تقسيم ميشود و ساكنين هر حوزه سه نفر نماينده‌براي تشكيل انجمن شهر انتخاب ميكنند. ‌ منسوخه
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث الف>ماده 6 ماده 6 ) تقسيم‌بندي شهر بحوزه‌هاي انتخابيه در كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار، شهردار، رئيس شهرباني، رئيس آمار و رئيس ثبت اسناد‌كه بدعوت فرماندار يا بخشدار تشكيل ميشود بعمل آمده و پس از تهيه نقشه و تصويب كميسيون بموقع اجرا گذاشته ميشود. منسوخه
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث الف>ماده 7 ماده 7 ( تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين ميشود: ‌تهران 30 نفر- 10 حوزه هر حوزه 3 نفر
‌شهرهاي از 150 هزار نفر جمعيت ببالا 15 نفر- 5 حوزه هر حوزه 3 نفر
‌شهرهاي از 100 هزار تا 150 هزار جمعيت 12 نفر- 4 حوزه هر حوزه 3 نفر.
‌شهرهاي از 50 هزار تا 100 هزار جمعيت 9 نفر- 3 حوزه هر حوزه 3 نفر. ‌
شهرهاي كمتر از 50 هزار نفر جمعيت 7 نفر- بدون حوزه. ‌شهرهاي كمتر از 10 هزار نفر جمعيت 5 نفر- بدون حوزه.
اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث الف>ماده 7>تبصره ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث ب>ماده 8>تبصره ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث ب>ماده 11 ماده 11 ) از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آنكسي كه رأي او بيشتر است مي‌تواند عضويت يك انجمن را‌دارا باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها بحكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در‌نخستين جلسه انجمن بحكم قرعه يك نفر ابقاء ميشود و بجاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده‌اند از شخص يا اشخاصي كه بعد از آنها رأيشان‌بيشتر است دعوت خواهد شد مشروط بر آنكه لااقل داراي نصف رأي آخرين نفر منتخب عضو انجمن باشد و الا تجديد انتخاب ميشود. اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14 ماده 14 ) براي تعيين داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضاي انجمن انتخابات اعلاني از طرف فرماندار يا بخشدار بمضمون ذيل در حوزه انتخابيه‌منتشر ميشود:
« ‌داوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را براي يكي از حوزه‌ها شخصاً يا بوسيله اشخاص ديگر بفرمانداري يا بخشداري كتباً اطلاع‌دهند و براي اينكه داوطلب نمايندگي حوزه شناخته شوند بايد پنجاه نفر در شهرهائي كه متجاوز از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد و بيست و پنج‌نفر در شهرهائي كه متجاوز از يكصد هزار نفر جمعيت دارد و پانزده نفر در نقاطي كه متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد و ده نفر در نقاطي كه از پنجاه هزار نفر كمتر جمعيت دارد آنها را معرفي نمايند.
‌معرفي بايد كتبي بوده و معرفي‌كنندگان واجد شرايط انتخاب‌كننده باشند و با ذكر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفي نامه را امضاء نمايند.
فرماندار يا‌بخشدار بوسيله كميسيون پنج نفري مقرر در ماده 15 بوضع داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي آنها را در حوزه انتخابيه اعلان ميكند و‌رأي‌دهندگان در موقع رأي دادن فقط ميتوانند بآنها رأي بدهند.
اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15 ماده 15- پس از انتشار اعلان اسامي داوطلبان نمايندگي بلافاصله فرماندار يا بخشدار كميسيوني مركب از خود و رئيس دادگاه شهرستان يا بخش و‌رئيس دارائي و رئيس فرهنگ و يكنفر از معاريف اهالي شهر كه شغلي در دوائر دولتي يا بنگاههاي وابسته بدولت نداشته باشد تشكيل داده و براي‌هر حوزه انتخابيه 21 نفر از طبقات هفتگانه ذيل:
1 - علماء و روحانيون.
2 - استادان دانشكده‌ها - پزشكان - مهندسين - وكلاي دادگستري و امثال آنها.
3 - مالكين.
4 - بازرگانان
5 - كشاورزان.
6 - پيشه‌وران.
7 - كارگران.
‌از هر طبقه سه نفر و سه نفر از معتمدين حوزه كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعوت ميكند تا آنان هفت نفر را از بين حوزه يا خارج بعنوان عضو اصلي و هفت نفر را از بين خود يا خارج بعنوان عضو علي‌البدل في‌المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات باكثريت نسبي و با‌رأي مخفي انتخاب كنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوين كافي خواهد بود.
اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15>تبصره 1 تبصره 1 - در صورتي كه يك يا چند طبقه از طبقات هفتگانه وجود نداشته باشد كسري عده هر طبقه از ساير طبقات تكميل خواهد شد و چنانچه‌در محلي مأمور دادگستري نباشد يكي از مأمورين قضائي از طرف رئيس دادگستري شهرستان بآنجا اعزام ميشود و نماينده مزبور تا خاتمه كار انتخابات در‌محل خواهد ماند و كميسيون پنج‌نفري براي نظارت در حسن جريان انتخابات جهت هر حوزه انتخابيه يك نفر نماينده طرف اعتماد تعيين خواهد كرد‌كه در جلسات انجمن نظارت حضور داشته باشد. اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15>تبصره 3 تبصره 3 ) در شهرهائيكه بر طبق ماده 5 بحوزه‌ها تقسيم ميشود هر گاه دعوت 24 نفر طبقات هفتگانه و معتمدين حوزه بمنظور انتخاب‌انجمن نظارت متعسر باشد كميسيون ميتوانند بتشكيل يك انجمن نظارت بر طبق ماده 15 براي يك حوزه اكتفا نموده و براي ساير حوزه‌ها هفت نفر‌از معتمدين حوزه را كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند جهت تشكيل انجمن نظارت آن حوزه دعوت نمايد. اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15>تبصره 4 تبصره 4 ( در نقاطيكه دادگستري يا دارائي يا فرهنگ نباشد بجاي رئيس دادگاه يا رئيس دارائي يا رئيس فرهنگ از معتمدين و معاريف محل‌براي تشكيل كميسيون پنج‌نفري دعوت ميشود تا وظايف مقرره را انجام دهند. منسوخه
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث ج>ماده 16 ماده 16 ) كسانيكه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جزء طبقات هفتگانه و معتمدين محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولي هر‌داوطلب مي‌تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماينده‌اي بانجمن نظارت و شعب معرفي نمايد. اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث د>ماده 23 ماده 23 - همينكه انجمنهاي نظارت انتخاب و تشكيل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعيين نمودند هر يك از انجمن ها اعلاني تنظيم نموده و‌بنسبت اهميت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع بأخذ رأي در تمام حوزه مربوط بخود منتشر ميسازند اعلان مزبور حاوي مطالب ذيل خواهد‌بود:
1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام حوزه‌ها در يكروز جمعه بعمل آيد و كمتر از شش ساعت و بيش از‌هشت ساعت نباشد ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الي دوازده و از ساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود.
2 - شرايط انتخاب‌كنندگان.
3 - عده نمايندگاني كه بايد در آن حوزه انتخاب شوند.
4 - اسامي داوطلبان آن حوزه كه قبلاً كميسيون 5 نفري به وضع آنها رسيدگي نموده و اسامي آنها اعلان شده است.
اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث د>ماده 24 ماده 24 - رأي بايد مخفي باشد و همينكه رأي‌دهنده باطاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرايط رأي دادن در او تشخيص داده شد بايد رأي خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. شناسنامه رأي‌دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن مهر و بوي پس داده ميشود. اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث د>ماده 29 ماده 29 - در حوزه‌هائيكه بر طبق ماده 19 براي تسريع اخذ رأي شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشكيل ميگردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آراء هر يك از اشخاصيكه رأي دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آنرا امضاء مينمايند و بانضمام اوراق لازمه‌در پاكتي كه لاك شده و بمهر شعبه رسيده باشد بانجمن نظارت فرستاده ميشود اسامي مندرج در صورتمجلس شعب با آرائيكه انجمن نظارت‌استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسيكه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلوم ميگردد اوراق رأي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسيدگي در صندوق انجمن كه لاك ميشود و بمهر اعضاء ميرسد باقي ميماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌اي از رأي‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم ميسازند (‌باستثناء آنچه در مواد قبل ذكر شده و بايد ضميمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن و سوزاندن آراء‌قبل از گذشتن مدت اعتراض و پايان رسيدگي در انجمن شهر ندارد. اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل دوم>مبحث د>ماده 30 ماده 30 - ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همانروز شروع شود تعيين و اگر از انتخاب‌كنندگان‌يا انتخاب‌شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفته باطلاع انجمن نظارت ميرساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء يكهفته ديگر شكايتي نمي‌پذيرد و منتها در ظرف يكهفته بشكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي ميكند در صورتيكه شكايت وارد‌باشد و ثابت شود كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته و يا منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 8 نيست مراتب را در صورتمجلس ذكر‌ميكند و آنرا بوسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور اعلام مينمايد و آن وزارتخانه بلافاصله ترتيب تجديد انتخابات منتخب و يا منتخبين را‌كه مردود شناخته شده‌اند ميدهند. ‌در صورتيكه با رسيدگي انجمن نظارت رفع شكايات شاكيان از انتخابات نشده باشد شاكيان ميتوانند در ظرف يكهفته پس از تشكيل انجمن شكايت‌خود را بانجمن مزبور تسليم نمايند و انجمن شهر نسبت بپرونده مورد شكايت بدون حضور نماينده كه انتخاب او مورد شكايت است بموضوع‌رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد. ‌ اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل سوم>مبحث الف>ماده 33 ماده 33 - بمحض اين كه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از عده نمايندگان صادر و بآنها داده شد (‌در محل هائي كه طبق ماده 6 بحوزه‌ها تقسيم ميشود) فرماندار يا بخشدار مكلف است در ظرف مدت يكهفته وسايل تشكيل انجمن را فراهم سازد جلسات انجمن تا خاتمه‌رسيدگي باعتبارنامه دو ثلث از نمايندگان تحت رياست موقتي مسن‌ترين اعضاء و بمنشيگري دو نفر از جوانترين اعضاء تشكيل ميشود انجمن پس‌از تعيين هيئت‌رئيسه موقت منتهي در ظرف پانزده روز بشكايات مربوط بجريان انتخابات رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد پس از خاتمه‌رسيدگي بشكايات اقدام بانتخاب هيئت‌رئيسه دائم خواهد شد بدين ترتيب كه يك رئيس و يك نائب‌رئيس و دو منشي با رأي مخفي و باكثريت تام‌و هر گاه اكثريت تام حاصل نشد دفعه دوم باكثريت نسبي براي مدت يكسال انتخاب ميشوند.
‌هر گاه در مورد انتخاب رئيس يا سايرين تساوي آراء حاصل شود با قرعه از بين انتخاب‌شوندگان تعيين خواهد شد. ‌انجمن پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع بهر كاري مكلف است رسيدگي بقيه اعتبارنامه نمايندگان را خاتمه دهد. ‌
اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل سوم>مبحث الف>ماده 33>تبصره تبصره - تجديد انتخاب همان اشخاص بعد از انقضاء مدت يكسال بلامانع است. ‌ منسوخه
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل سوم>مبحث الف>ماده 35 ماده 35 - بعد از تعيين هيئت‌رئيسه در جلسه رسمي و علني رئيس و اعضاء انجمن قسم ياد خواهند كرد كه وظايف خود را مطابق قانون با كمال‌راستي و درستي انجام دهند. همچنين در هر موقع كه عضو جديدي وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن قسم ياد خواهد نمود.
متن قسم‌نامه: امضاء‌كنندگان زير خداوند را بشهادت ميطلبيم و بقرآن مجيد قسم ياد ميكنيم كه در انجام وظايف قانوني خود ساعي بوده مادام كه در‌انجمن شهر عضويت داريم با نهايت جد و جهد و رعايت صرفه و صلاح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمائيم.
اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل سوم>مبحث الف>ماده 35>تبصره ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل سوم>مبحث ب>ماده 41 ماده 41 - انجمن غير قابل انحلال است مگر اينكه استاندار يا فرماندار كل بقاء انجمن را مخل مصالح عمومي تشخيص دهد در اينصورت مطلب‌در شوراي شهرستان يا بخش مطرح ميشود هر گاه نظر شورا مبني بر انحلال باشد و استاندار هم تأييد كند مراتب با ذكر دلائل بوزارت كشور پيشنهاد‌ميگردد و پس از تصويب وزارت كشور طرح تصويبنامه مبني بر انحلال بهيئت وزيران تسليم ميشود و نظر هيئت وزيران در اينموضوع قاطع‌خواهد بود. ‌ اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل چهارم>ماده 45>بند 3 3 - تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استيجار بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت‌اصول مناقصه و مزايده بر طبق قانون محاسبات عمومي. اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 50 ماده 50 - انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع بهر كار يكنفر را از بين اعضاء خود يا از خارج از انجمن با رأي‌مخفي و اكثريت تام و در صورتيكه دفعه اول اكثريت تام حاصل نشود دفعه دوم با اكثريت نسبي براي رياست شهرداري بمدت دو سال انتخاب و بوسيله فرماندار بوزارت كشور معرفي كند شهردار پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله شروع بكار خواهد نمود. اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 50>تبصره 1 تبصره 1 - چنانچه از اعضاء انجمن كسي بعنوان شهردار انتخاب شود و قبول نمود از عضويت انجمن شهر مستعفي شناخته ميشود و جانشين‌او طبق مقررات اين قانون تعيين و يا انتخاب ميگردد. اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 50>تبصره 2 تبصره 2 - شخصي كه خارج از انجمن بسمت شهردار انتخاب ميشود بايد واجد شرايط مقرر در ماده 9 اين قانون باشد و در صورتيكه سابقه‌سه سال سكونت در محل نداشته باشد تشخيص انجمن كافي است. اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 50>تبصره 3 ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 52 ماده 52 - حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر ميشود. براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان و‌شهرهائيكه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد بپيشنهاد وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد. اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل پنجم>مبحث 2>ماده 54 ماده 54 - براي شهرداري هائي كه بودجه آن اقتضا كند يك معاون از بين كارمندان دولت يا شهرداريها كه در امور اداري بصير باشد به پيشنهاد شهردار‌و تصويب انجمن معين ميشود و اگر بودجه شهرداري تكافو نكند عضوي كه از لحاظ مشاغل اداري مقدم باشد سمت معاونت شهردار را خواهد‌داشت. اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل پنجم>مبحث 2>ماده 54>تبصره تبصره - حكم معاونت شهرداريهائيكه براي شهردار آن نقاط فرمان همايوني صادر ميشود بامضاء وزير كشور و در نقاطي كه شهردار بحكم‌وزارت كشور منصوب ميگردد حكم معاونت از طرف فرماندار محل صادر ميشود. اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل ششم>ماده 55>بند 14 14 ) اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ . شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و پوشاندن چاهها و چاله‌هاي واقع در معابر عمومي و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكان ها و جلوي اطاقهاي ساختمانهاي مجاور و معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از نصب ناودان‌هائي كه باعث زحمت يا خسارت مردم باشد: اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل ششم>ماده 55>بند 14>تبصره 1 ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل ششم>ماده 55>بند 27 ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل ششم>ماده 55>بند 28 ساختار الحاقي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل سوم>مبحث ب>ماده 37 ماده 37 - عضويت انجمن افتخاري و بدون حقوق است و چنانچه عضوي بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در سه ماه غيبت‌نموده مستعفي محسوب ميشود و از اولين شخصي در فهرست منتخبين داراي لااقل نصف آراء آخرين نفر منتخب حوزه و واجد شرايط هم باشند دعوت‌بعمل ميآيد و در صورت تساوي آراء عضو منظور بقيد قرعه تعيين خواهد شد و در مورد فوت يا استعفا تعيين جانشين بطريق فوق بعمل ميآيد‌و در صورتيكه بعد از عضو متوفي يا مستعفي شخص ديگري واجد شرايط نباشد از همان حوزه تجديد انتخاب صورت ميگيرد. ‌ تبصره - چنان كه يكي از نمايندگان از عضويت انجمن شهر استعفاء بدهد استعفاء‌نامه در دومين جلسه انجمن قرائت شده و قطعي تلقي ميگردد. اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل ششم>ماده 55>بند 20 20 ) جلوگيري از ايجاد و افتتاح و دائر نگاه داشتن كارگاهها و دكانها و مراكزيكه با ايجاد سر و صدا يا توليد عفونت و دود يا جلب و تجمع حشرات و جانوران موذي مزاحم مردم ميشوند تخريب كوره‌ هاي فخاري و خزينه گرمابه ها و امثال آن و تعطيل و اصطبل چارپايان در شهر و حومه در مورد تعطيل كارگاههاي موجود با موافقت وزارت كار اقدام شود. اصلاحي
6 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل ششم>ماده 55>بند 20>تبصره 1 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 58 ماده 58 - كاركنان شهرداري بايد در درجه اول از بين مأمورين رسمي و قراردادي و دونپايه و جزء دولت كه مشغول خدمت در شهرداري هستند‌انتخاب شوند و چنانچه كاركنان موجود در شهرداري تكافوي احتياجات دستگاه شهرداري را ننمايد بايد عده مورد نياز از بين ساير مستخدمين رسمي و‌قراردادي و دونپايه و جزء دولت انتخاب شوند.
مأمورين تنظيف و آتش‌نشاني و رانندگان و امثال آن در درجه اول از عده موجود در شهرداري انتخاب‌خواهند شد و در صورت احتياج شهرداري ميتواند پس از تصويب انجمن اقدام باستخدام جديد نمايد. ‌
اصلاحي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 58>تبصره 1 تبصره - شهرداريها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامي كارمندان رسمي و دونپايه و جزء را بوسيله وزارت كشور باداره بازنشستگي ارسال‌ميدارند تا از حقوق كارمندان مزبور كه مشمول مقررات قانون استخدام ميباشند كسور بازنشستگي دريافت و بوسيله دارائي محل بصندوق‌بازنشستگي فرستاده شود و مدت خدمت اينگونه كارمندان در شهرداريها جزو ايام خدمت رسمي محسوب خواهد شد شهرداري تهران ميتواند‌ابلاغات مزبور را مستقيماً باداره بازنشستگي كشوري ارسال دارد. منسوخه
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 62 ماده 62 - بمنظور راهنمائي و ايجاد هم آهنگي در امور شهرداريها در سازمان وزارت كشور اداره‌اي بنام اداره كل امور شهرداريها پيش‌بيني و‌تأسيس ميشود اداره كل امور شهرداري ها موظف است سازمان فني خود را تكميل و همواره مهندسين تحصيل‌كرده كه داراي مدارك علمي در رشته‌هاي‌مختلف فني و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا بمنظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه اصلاحات شهري و ساختماني شهرها مورد استفاده‌قرار گيرند .
چنانچه از طرف شهرداري يا انجمن شهر تقاضاي اعزام مأمور فني شود با هزينه شهرداري بمحل اعزام ميگردند.
اصلاحي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 62>تبصره 1 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 62>تبصره 2 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68 ماده 68 - بودجه هر شهرداري به نسبت ذيل بمصارف معينه خواهد رسيد:
1 - 40% براي هزينه عمران و اصلاحات شهري و امور خيريه. 2 - 10% براي امور بهداري موضوع ماده 80 اين قانون.
3 - 5% براي امور فرهنگي موضوع ماده 80 اين قانون.
4 - 3% براي كمك بامور تربيت بدني موضوع بند 6 ماده 55 اين قانون.
5 - 20% براي هزينه پرسنلي.
6 - 05% هزينه سرشماري موضوع ماده 81 اين قانون.
7 - 19.5% براي هزينه اداري و تنظيف و امثال آن.
8 - 2% ارسالي بمركز براي استخدام و تكميل وسائل فني و ساير وظايف مربوطه اداره كل امور شهرداريها موضوع ماده شصت و سه اين قانون.
اصلاحي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68>تبصره 1 تبصره - هر گونه استخدام بعنوان مهندس و ناظر فني و سركارگر و حسابدار و مأمور اداري و غيره از محل چهل درصد اختصاص بامور عمراني‌ممنوع است. ‌
حقوق و هزينه پرسنلي هر سال بايد بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تنظيم شود و اضافات آن از 5% پرداختي سال قبل تجاوز نكند. ‌
اصلاحي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68>تبصره 2 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68>تبصره 3 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 69 ماده 69 - شهرداريها مكلفند حقوق منتظرين خدمت و كساني را كه در حين انجام وظيفه در آن شهرداري معلق و بعد تبرئه مي‌شوند ضمن اعتبار‌پرسنلي (‌موضوع بند 5 از ماده 68) تأمين و پرداخت نمايند. منسوخه
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 72 ماده 72 - در صورتي كه براي رسيدگي بحساب شهرداريها لازم شود انجمن شهر يا شهرداري يا فرمانداري يا بخشداري ميتواند از وزارت كشور‌بهزينه شهرداري درخواست اعزام بازرس يا حسابدار متخصص بنمايد. منسوخه
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 74 ماده 74 - شهرداري بايد با تصويب انجمن شهر آئين‌نامه اجرائي وصول عوارض شهرداري و آب‌بها و بهاي برق و امثال آنرا كه از اهالي دريافت‌مي‌نمايد تدوين و تنظيم نمايد. اصلاحي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 74>تبصره تبصره - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملات قطعي نسبت بعوارض مستغلات و اراضي شهري مفاصاحساب شهرداري را مطالبه و‌قبل از ارائه مفاصاحساب از تنظيم سند خودداري نمايند. ‌ اصلاحي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77 ماده 77 - رفع اختلاف بين مؤدي و شهرداري بكميسيوني مركب از نماينده شهرداري و نماينده دادگستري و نماينده انجمن شهر ارجاع مي‌شود و‌رأي كميسيون مزبور قطعي است بدهي هائيكه طبق رأي اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد رسمي قابل وصول ميباشد.
‌در نقاطي كه نماينده دادگستري نباشد فرماندار يا بخشدار قائم‌مقام او مي‌باشد.
اصلاحي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 79 ماده 79 - كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعايت مقررات در مورد مناقصه و مزايده بعمل خواهد آمد اين‌اسناد بامضاي رئيس حسابداري و شهردار كه ذيحساب است و يكي از اعضاي انجمن كه براي نظارت در مخارج از طرف انجمن تعيين مي‌شود‌رسيده باشد.
شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را بانجمن شهر تسليم كند.
در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و بر طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از صندوق مركزي اداره كل امور‌شهرداريها بطور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.
اصلاحي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2 تبصره 2 - انجمن هر شهر نسبت بامور فرهنگي و بهداري محل نظارت خواهد داشت و در حدود مقررات چنانچه نقائصي مشاهده كردند در رفع‌آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور بوزارت خانهاي بهداري و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌هاي مذكور‌مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت بآن اقدام نمايند. اصلاحي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82 ماده 82 - شهرداريهائيكه درآمد ساليانه آنها از پانصد هزار ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار مربوط بوظايف فني اداره كل امور‌شهرداريها مذكور در ماده 63 و همچنين ساير وظايف آن اداره صدي دو درآمد و مستمر جاري خود را در آخر هر ماه باداره كل امور شهرداريها بپردازند‌و اگر شهرداريها نسبت به پرداخت صدي دو درآمد تعلل يا تأخير نمودند وزارت كشور ميتواند از محل عوارض توأم با ماليات يا ساير منابعيكه بوسيله ادارات وابسته بوزارت دارائي وصول و ايصال مي‌شود استيفاي حق نموده و ادارات مذكور ملزم باجراي دستور وزارت كشور ميباشند. اصلاحي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82>تبصره 1 تبصره - از محل صدي دو شهرداريها بهيچ عنوان پاداش باعضاي وزارت كشور و ديگران نمي‌توان پرداخت. اصلاحي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 94 ماده 94 - از تاريخ ابلاغ اين قانون بدولت انجمنهائي كه بموجب قوانين قبلي تشكيل شده منحل شناخته ميشود و وزارت كشور مكلف است‌مراتب را بانجمن ها ابلاغ و بر طبق ماده 43 اين قانون براي شروع انتخابات و تشكيل انجمن جديد اقدام نمايد. اصلاحي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 96 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 96>تبصره 1 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 96>تبصره 2 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 96>تبصره 3 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 96>تبصره 4 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 96>تبصره 5 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 96>تبصره 6 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 97 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 98 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 98>تبصره ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 99 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 99>تبصره 1 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 99>تبصره 2 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 99>تبصره 3 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 100 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 100>تبصره 1 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 100>تبصره 2 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 101 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 102 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 102>تبصره ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 103 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 104 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 105 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 106 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 107 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 108 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 109 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 109>تبصره ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 110 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 111 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 112 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل نهم>ماده 113 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 59 ماده 59 - در صورتيكه شهردار از بين مستخدمين رسمي انتخاب شده باشد و كسور بازنشستگي خود را بصندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌شهرداري جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنين ساير مستخدمين شهرداري كه در شهرداري مشغول خدمت هستند در صورتي كه كسور‌تقاعد خود را مطابق مقررات قوانين بازنشستگي بپردازند مشمول قوانين استخدامي كشوري و همچنين آئين‌نامه محاكمات اداري مستخدمين دولتي و‌خدمتگزاران جزء خواهند بود. منسوخه
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 60 ماده 60 - نسبت بشهردارها و اعضاء شهرداري كه سابقه خدمت رسمي ندارند در صورتيكه از خدمت شهرداري معاف شوند وزارت كشور و‌شهرداري هيچگونه تعهدي نخواهند داشت. منسوخه
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 61 ماده 61 - به پزشكان و دندانپزشكان و پزشكياران و داروسازان و ماماها و متخصصين فني آتش‌نشاني كه در شهرداري ها خدمت مي‌نمايند ميتوان‌حقوقي تا معادل حقوق و مزايائيكه از بودجه دولت بكارمندان نظير آنان در همان محل داده ميشود با پيشنهاد شهرداري و موافقت انجمن شهر‌پرداخت نمود. منسوخه
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 63 ماده 63 - اداره كل امور شهرداريها مجاز است براي ايفاي وظايف مندرج در ماده 62 در صورتي كه انتقال مهندسين ذيصلاحيت از ساير‌وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاي دولتي ميسر نباشد تعداد كافي مهندس تحصيل كرده كه داراي مدارك علمي باشند براي اداره مركزي و شهرداري ها از محل 2%‌وصولي (‌مذكور در ماده 82) و يا اعتبار منظور در بودجه شهرداري محل بعنوان كارمند قراردادي استخدام كند. منسوخه
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 64 ماده 64 - اداره كل امور شهرداريها در مركز و شهرداريها با تصويب انجمن شهر ميتوانند بمأمورين فني پايه‌دار و قراردادي كه ارزش تحصيلات‌آنها ليسانس يا بالاتر باشد و همچنين بكمك مهندسيني كه حداقل دهسال سابقه كار فني در رشته مربوطه داشته باشند بشرط اشتغال بكار فني در‌اداره كل امور شهرداريها و يا شهرداري هاي كشور فوق‌العاده ويژه حداكثر تا ميزان حقوق آنها پرداخت نمايند بمهندسين و كمك‌مهندسين مزبور مزاياي‌ديگري از قبيل فوق‌العاده و اضافه كار و امثال آن داده نخواهد شد. منسوخه
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 70 ماده 70 - حقوق شهرداران بترتيب ذيل تعيين ميشود:
1 - شهردار تهران بيست هزار ريال ماهيانه.
‌حقوق شهرداران درجه اول حداكثر ماهيانه 15 هزار ريال و درجه دوم ده هزار ريال بيشتر نبوده ساير درجات كمتر از 3 هزار ريال نخواهد بود.
‌درجات شهرداريها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و بترتيب ذيل تعيين مي‌شوند: ‌
شهرداريهائي كه بيش از بيست ميليون ريال عايدي دارند درجه 1 شهرداريهائيكه بيش از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 2 و شهرداريهائي كه‌كمتر از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 3 محسوب شده و در اينصورت حقوق اين شهردارها بتناسب عايدي و موافقت انجمن شهر تعيين‌مي‌شود. ‌
منسوخه
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 76 ماده 76 - شهرداري مي‌تواند به تحصيلداران با تصويب انجمن شهر با توجه بسوابق خدمت و معلومات آنها مبلغي بعنوان فوق‌العاده ويژه‌ماهيانه پرداخت نمايد مشروط بر اينكه جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از 3 هزار ريال در ماه تجاوز ننمايد. منسوخه
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 81 ماده 81 - شهرداريها مكلفند نيم درصد از عوايد جاري و مستمر ساليانه خود را براي انجام امور سرشماري شهر اختصاص دهند. ‌ منسوخه
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 83 ماده 83 - اداره كل امور شهرداريها مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسابداري شهرداريها از بين كارمندان شاغل يا منتظر خدمت وزارت‌كشور يا ساير وزارت خانه‌ها و يا شهرداريها باشخاصي كه استعداد اين كار را داشته باشند تعليمات لازمه علمي و عملي بدهد كه عنداللزوم بشهرداريهائي كه بحسابدار نيازمند باشند اعزام شوند. شهرداريها نيز مكلفند براي اداره امور مالي و حسابداري خود در صورت احتياج در درجه اول‌وجود اين اشخاص استفاده نمايند. منسوخه
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل ششم>ماده 55>بند 2>تبصره 1 تبصره 1 ) اشغال و سد معبر عمومي براي كسب ياسكني يا هر عنوان ديگر بدون اجازه شهرداري ممنوع است و شهرداري موظف است جلوگيري نمايد و چنانچه مرتكبين با اخطار شهرداري فوراً اقدام به آزاد كردن معبر ننمايند شهرداري حق دارد موجبات وسائل سد معبر را بهر حالت كه باشد جمع آوري نمايد . اصلاحي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل ششم>ماده 55>بند 2>تبصره 2 تبصره 2 ) شهرداري موظف است درحفظ معابر و ميدانها و پاركهاي عمومي و انهار و مجاري فاضل آب مراقبت نمايد كه مورد تصرف و تجاوز واقع نگردد و چنانچه معابر و پاركهاي مزبور و انهار و مجاري فاضل آب مورد تجاوز و يا تصرف واقع شود جلوگيري نمايد . اصلاحي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل ششم>ماده 55>بند 2>تبصره 3 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل ششم>ماده 55>بند 6 6 ) تأسيس مؤسسات بهداشتي و تعاون و فرهنگي مانند نوانخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي اكابر و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات و امكانات موجود و هم چنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني شهرداري داين موارد با تصويب انجمن شهر ميتواند اراضي و ابنيه متعلق بخود را چنانچه مورد نياز سازمان هاي شهرداري نباشد با حفظ حق مالكيت مجاناً يا با شرائط معيني بمنظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مزبور بگذارد . اصلاحي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل ششم>ماده 55>بند 6>تبصره 1 ساختار الحاقي
4 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 1345/11/27 فصل ششم>ماده 55>بند 6>تبصره 2 ساختار الحاقي
3 قانون اصلاح تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري 1352/03/07 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 78>تبصره 2 تبصره 2 - وجوهي كه بنام سپرده يا امانت بشهرداري داده مي‌شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري بهيچ عنوان حق‌ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد. اصلاحي
3 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 1 1-ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه. اصلاحي
3 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 2 2 - تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضل آب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنائي بوسائل‌ممكنه. اصلاحي
3 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 2>تبصره 1 تبصره 1 - سد معبر عمومي براي كسب يا سكني يا هر عنوان ديگر ممنوع است و شهرداريها موظفند از آن جلوگيري كنند. اصلاحي
3 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 2>تبصره 2 تبصره 2 - تنظيم و وضع مقررات مربوط به توليد و توزيع و فروش نيروي كليه برقها و تعيين نرخ آن در شهرها با شهرداري است. اصلاحي
3 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 3 3 - مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت بارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج‌عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها. اصلاحي
3 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 4 4 - مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله‌كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از‌امراض ساريه. اصلاحي
3 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 5 5 - جلوگيري از گدائي و واداشتن گدايان بكار و توسعه آموزش عمومي و غيره. اصلاحي
3 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 6 6 - اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات بهداشتي و تعاوني و فرهنگي مانند نوانخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاه‌بيمارستان امراض ساريه و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي اكابر و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌همچنين كمك باين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي بانجمن تربيت بدني بميزان صدي سه درآمد مستمر وصولي ساليانه شهرداري و كمك بانجمن هاي خانه و مدرسه. شهرداري در اين قبيل موارد با تصويب انجمن شهر مي‌تواند از اراضي و ابنيه متعلق بخود را با حفظ حق مالكيت مجاني و با‌شرايط معين بمنظور ساختن و استفاده باختيار مؤسسات مزبور بگذارد. اصلاحي
3 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 7 7 - حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غير منقول شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري. اصلاحي
3 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 8 8 - برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب‌انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار بوزارت كشور ارسال ميشود. اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55 ماده 55 - وظايف شهرداري بشرح ذيل است: اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 26 26)پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و‌غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت كشور.. اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 26>تبصره 1 تبصره 1 - بمنظور تشويق صادرات كشور نسبت بكالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود. ‌ اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 26>تبصره 2 تبصره 2 - كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل ميشود از پرداخت هر گونه عوارض بشهرداريهاي عرض راه معاف ميباشد. اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 26>تبصره 3 تبصره 3 - ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح ميشود. اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل اول>ماده 2 ماده 2) حدود حوزه هر شهرداري بوسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين ميشود و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت‌كشور قابل اجراست. ‌ اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل اول>ماده 2>تبصره ساختار الحاقي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 20 20 )- جلوگيري از افتتاح و داير نگاهداشتن دكانها و مراكزي كه مواد محترقه ميسازند در داخل شهر و همچنين ممانعت از داير نگاهداشتن كوره پزخانه و دباغي و نظاير آن در داخل شهر يا نقاطي كه انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالي تشخيص دهد و همچنين جلوگيري از افتتاح و داير‌نگاهداشتن كارخانه هائيكه مزاحم اهالي شهر باشد در داخل شهر يا مجاور آن. اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 10 10 ) اهدا و قبول اعانات و هدايا بنام شهر با تصويب انجمن. ‌اعانات پرداختي بشهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارائي جزء هزينه قابل قبول اعانه‌دهندگان پذيرفته ميشود و اعانه‌دهنده نسبت بمبلغ اعانه‌اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف ميباشد. اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 15 15 ) جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام‌بروز آنها و دور نگاهداشتن بيماران مبتلا بامراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتيكه مبتلا بامراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر‌هستند. اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 16 16 - تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن بانجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه‌وران. اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 17 17 ) پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق باشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون‌توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله‌كشي و‌فاضل آب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون‌توسعه معابر. اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 18 18 ) تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره. اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 19 19 ) تهيه و تدوين آئين‌نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر. اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 22 22 ) تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد و غيره. اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 23 23 ) اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه‌ها و نگاهداري اطفال بي بضاعت و سرراهي. اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 25 25 )ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره‌روهاي معابر و مطلق كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ و آسفالت و امثال آن بعهده شهرداري هر محل ميباشد ولي آسفالت پياده‌روها در خيابان يا معابري كه پياده‌رو داشته باشد بعهده مالكين منازل و مستغلات و اراضي است . ‌در صورت امتناع مالكين مجاور پياده‌روها از اقدام بآسفالت كردن سهمي خود شهرداري ميتواند مستقيماً اقدام نموده و هزينه آنرا باضافه ده درصد‌از مالكين ممتنع مطالبه و دريافت نمايد. ‌ اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 9 9 - انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجار پس از تصويب انجمن شهر با رعايت‌صلاح و صرفه و اصول مزايده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومي. اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 9>تبصره 1 ساختار الحاقي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 9>تبصره 2 ساختار الحاقي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 9>تبصره 3 ساختار الحاقي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 11 11 ) نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 12 12 ) تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 13 13 ) ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 14 14 ) اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و و ديوارهاي شكسته و خطرناك و‌پوشاندن چاهها و چاله‌هاي واقع در معابر عمومي و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكنها و جلو اطاقهاي ساختمانهاي مجاور معابر عمومي كه‌افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از نصب ناودانهائي كه باعث زحمت يا خسارت مردم باشد. اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 21 21 ) احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه‌مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه‌هاي ارزان‌قيمت براي اشخاص بي‌بضاعت ساكن شهر. اصلاحي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 21>تبصره 1 ساختار الحاقي
2 تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري 1342/07/13 فصل ششم>ماده 55>بند 24 24 ) صدور پروانه براي كليه ساختمان هائي كه در شهر ميشود . اصلاحي

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14
29 قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور 1360/03/14

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
5 لايحه قانوني شهرداري 1331/08/11
2 لايحه قانوني شهرداري (اصلاح شده) 1332/03/25